Udělení plné moci

Abychom mohli považovat vámi předloženou plnou moc za platnou, musí obsahovat alespoň tyto základní údaje:

 • identifikaci zmocněnce i zmocnitele (jméno, příjmení, RČ, bydliště), aby byl nezaměnitelný s někým jiným,
 • rozsah zmocnění (na jaké úkony se plná moc vztahuje),
 • datum zmocnění,
 • úředně ověřený podpis zmocnitele,
 • prohlášení a podpis zmocněnce, že plnou moc přijímá.

V rámci plnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy (zákon č.253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti) uveďte v plné moci identifikační údaje zmocněnce v rozsahu:  

 • jméno (příp. další jména) a příjmení (všechna aktuální příjmení a vč. titulu)
 • rodné číslo (nebylo-li přiděleno, pak datum narození)
 • místo narození (země a obec)
 • pohlaví
 • státní příslušnost
 • trvalý pobyt (stát, ulice a č.p., obec, PSČ)
 • bydliště (liší-li se od místa trvalého pobytu; stát, ulice a č.p., obec, PSČ)
 • průkaz totožnosti (druh a číslo, stát a orgán, který průkaz vydal, doba platnosti)

Povinnost identifikace osoby zmocněnce

V souvislosti s plnou mocí upozorňujeme také na povinnost identifikace osoby zmocněnce, pokud má zmocněnec klienta zastupovat v záležitostech bankovních obchodů, kterou nám ukládá zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Abychom mohli identifikaci zmocněnce provést, musí se zmocněnec osobně dostavit na některou z našich poboček. (Případně může identifikaci provést také notář, obecní nebo krajský úřad, vždy se ale jedná o zvláštní postup stanovený zákonem, nikoliv jen o úřední ověření podpisu jednající osoby.)  

Při identifikaci máme povinnost zaznamenat a ověřit z dokladu totožnosti výše uvedené identifikační údaje zmocněnce, zaznamenat druh a číslo dokladu totožnosti, stát, příp. orgán, který jej vydal a dobu jeho platnosti, a současně ověřit shodu podoby zmocněnce s vyobrazením v dokladu.

Pokud nám plnou moc zašlete poštou či datovou schránkou, můžeme provést identifikaci zmocněnce:  

 • na kterékoliv pobočce Hypoteční banky (případně na pobočce ČSOB, pokud máte úvěr sjednán v ČSOB)
  • Zmocněnec se dostaví na pobočku se dvěma doklady totožnosti, platnou plnou mocí (v případě, že ta původní byla bankou odmítnuta pro neplatnost) a vyplněným Identifikačním listem, který obdrží poštou spolu s naší výzvou

nebo

 • na krajském úřadě nebo na obecním úřadě obce s rozšířenou působností
  • Daný úřad vystaví za správní poplatek příslušný dokument Identifikace zástupce fyzické osoby.
  • V dokumentu musí být specifikováno, k jakému účelu je zmocnění udělováno.
  • Následně je třeba tento dokument doručit na adresu sídla banky
  • Více informací se lze dočíst na stránkách Ministerstva financí ČR.

Dokud neproběhne Identifikace zmocněnce, zpravidla nemůžeme v záležitostech bankovních obchodů se zmocněncem jednat.

Identifikaci zmocněnce nemusíme provádět opakovaně. Pokud bude zmocněnec zastupovat stejného klienta či jakéhokoliv klienta někdy později na základě další plné moci, není nutné proces identifikace pro takového zmocněnce opakovat.