Hypoteční banka, a.s. (dále jen „banka“) vydává v souladu s občanským zákoníkem obchodní podmínky pro používání svého jedinečného informačního, servisního a obchodního internetového prostoru banky se zabezpečeným vstupem určeného pro její klienty (dále jen „Hypoteční zóna“).

1. Definice pojmů

  • Mobilní číslo pro ověřování – číslo mobilního telefonu předaného bance, na který je klientovi doručován ověřovací SMS kód
  • E-mail klienta – e-mail klienta předaný bance pro účely používání Hypoteční zóny
  • Přihlašovací jméno – E-mail klienta
  • Ověřovací SMS kód – jedinečný bezpečnostní kód zaslaný na Mobilní číslo pro ověřování klienta
  • Heslo – heslo zvolené klientem
  • Klient – osoba, která je ve smluvním vztahu k bance, nebo smluvní vztah s bankou zvažuje, a poskytla za tím účelem bance své kontaktní údaje
  • Smlouva – Smlouva o úvěru, kterou uzavřel klient s bankou, nebo jejíž uzavření klient zvažuje
  • Obchodní podmínky – obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a dalších úvěrů pro úvěry podepsané do 30. 11. 2016; obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů spotřebitelům pro úvěry podepsané od 1. 12. 2016

2. Vstup na Hypoteční zónu

Klient vstupuje na Hypoteční zónu vyplněním svého Přihlašovacího jména a zvoleného Hesla. Při prvním vstupu navíc klient zadává Ověřovací SMS kód. 
 
Změna Mobilního čísla pro ověřování
Klient může změnit Mobilní číslo pro ověřování
a)      písemnou žádostí s úředně ověřeným podpisem
b)      osobně na pobočce banky.

Banka může akceptovat v některých případech změnu Mobilního čísla pro ověřování prostřednictvím Hypoteční zóny po vyplnění Ověřovacích SMS kódů doručených na původní i nové Mobilní číslo pro ověřování.

3. Služby Hypoteční zóny
 
Informační
Hypoteční zóna poskytuje klientovi ucelený informační přehled o jeho hypotéce a všech souvisejících záležitostech.
Hypoteční zóna zobrazuje všem klientům, kteří jsou smluvní stranou Smlouvy o úvěru, zejména informace o Smlouvě o úvěru, o sjednaném pojištění ke smlouvě, jeho rozsahu a obsahu, o smlouvě o běžném účtu, a to včetně všech dodatků.

O některých událostech v Hypoteční zóně může být klient informován notifikacemi například  prostřednictvím e-mailu nebo sms zprávy. Notifikace jsou klientovi doručovány na E-mail klienta nebo na Mobilní číslo pro ověřování. V případě, že má klient aktivovanou službu zasílání infozpráv, je tato služba v okamžiku registrace klienta do Hypoteční zóny plně nahrazena notifikacemi z Hypoteční zóny. Služba zasílání infozpráv je automaticky zrušena.

Právní jednání
Klient i banka mohou prostřednictvím Hypoteční zóny činit právní jednání, zejména dávat návrhy na změnu stávajících smluv uzavřených s bankou, včetně smlouvy o hypotečním úvěru a smlouvy o vedení běžného účtu, a tyto návrhy přijímat.

Toto právní jednání splňuje náležitosti právního jednání v písemné formě a podpis klienta a banky může být nahrazen mechanickými prostředky. Klient bere na vědomí, že prostřednictvím Hypoteční zóny mohou být činěna pouze právní jednání, u kterých je to právně i technicky možné.

Před uzavřením nové nebo před změnou stávající smlouvy banka poskytne klientovi prostřednictvím Hypoteční zóny veškeré předsmluvní informace vyžadované příslušnými obecně závaznými předpisy. Klient elektronicky potvrdí přijetí těchto informací.
K uzavření nové smlouvy či ke změně stávající smlouvy pak dojde v okamžiku, kdy klient v Hypotečmí zóně elektronicky potvrdí akceptaci nové smlouvy nebo změny stávající smlouvy.
 
Autorizace
Některé aktivní operace na Hyypoteční zóně mohou být podmíněny Ověřovacím SMS kódem. Pokud se jedná o takovou operaci, bude klient před odesláním svého požadavku k vyplnění kódu vyzván. Kód je automaticky zaslán na Mobilní číslo pro ověřování klienta.

4. Doručování
Doručování vybraných písemností může probíhat jejich doručením do Hypoteční zóny.

Banka může ke standardní komunikaci s klientem používat i další způsoby komunikace upravené v Obchodních podmínkách.
Klient může bance prostřednictvím Hypoteční zóny doručit jakoukoliv písemnost. Banka si vyhrazuje právo vyžadovat ve lhůtě 10 dnů od jeho doručení zaslání písemnosti také i jiným způsobem komunikace upraveným v Obchodních podmínkách. Právní jednání a oznámení klienta se považují za doručené bance, bez ohledu na to, zda se s jejich obsahem adresát skutečně seznámil, okamžikem, kdy byla odeslána z Hypoteční zóny, pokud banka ve stanovené lhůtě nepožádala o doručení také i jiným způsobem.

Zákonné právo klienta po dobu trvání smluvního vztahu s bankou (i) požadovat smluvní podmínky v tištěné podobě a (ii) změnit způsob komunikace s bankou tímto není dotčeno. O využití práv podle předchozí věty je klient povinen informovat banku prostřednictvím Hypoteční zóny nejméně 10 pracovních dní předem.

5. Bezpečnost Hypoteční zóny
Klient je povinen chránit svoje Heslo, E-mail a Mobilní číslo pro ověřování, nesdělovat je třetím osobám, zamezit třetím osobám přístup k E-mailové schránce a sms kódům zasílaným na Mobilní číslo  a v případě jejich ztráty či podezření na zneužití ihned informovat banku.

Klient bere na vědomí, že v případě podezření ze strany banky na zneužití Hypoteční zóny může být jeho účet dočasně blokován a Hypoteční zóna nedostupná. 

Klient bere na vědomí, že v případě nesplácení jeho závazku či neplnění smluvních podmínek vůči bance, nebo v případě zhoršení  finanční situace či podstatné změny osobní povahy u některého z dlužníkOsoba povinná splatit věřiteli dříve poskytnutou částku.ů či osob poskytujících zajištění závazku, které by ohrožovaly splacení závazku vůči bance, může být jeho účet blokován a Hypoteční zóna nedostupná. Klient bere na vědomí, že pro obnovení přístupu k účtu po odpadnutí důvodů jeho blokace je třeba o aktivaci přístupu Banku požádat.

Za účelem zlepšování kvality a bezpečnosti Hypoteční zóny může banka na dobu nezbytně nutnou omezit dostupnost služeb Hypoteční zóny nebo naplánovat její technickou odstávku.  

6. Zpracování osobních údajů
Za účelem poskytování služby Hypoteční zóny banka zpracovává osobní údaje klienta, a to v rozsahu vymezeném v žádosti o přípravu návrhu Smlouvy a ve Smlouvě.

7. Souhlas s používáním cookies
Hypoteční zóna Hypoteční banky používá cookies. Používáním Hypoteční zóny Klient souhlasí s jejich používáním. Detailní informace jsou k dispozici v dokumentu Zásady pro používání souborů cookie.  

8. Závěr
Domněnky vyplývající z § 1949, 1950, 1952 a 1995 až 1997 občanského zákoníku ohledně kvitance, dlužního úpisu a prominutí dluhu se v závazku podle dohody neuplatní.

Žádná práva nebo povinnosti vyplývající z užívání Hypoteční zóny Klientem nesmí být postoupena ani jinak převedena na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.

Vylučuje se aplikace ustanovení § 545 občanského zákoníku v tom rozsahu, že jejich právní jednání nebude vyvolávat právní následky plynoucí ze zvyklostí a zavedené praxe stran.

Banka si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek používání Hypoteční zóny, či změnu užití nebo funkčnosti kterékoliv z bankou poskytovaných služeb, včetně případného zrušení Hypoteční zóny bez náhrady.