Hypoteční banka, a.s. (dále jen „Banka“) vydává provozní podmínky pro užívání svého jedinečného internetového prostoru Banky se zabezpečeným vstupem určeného pro její Zájemce a Klienty.

1. Definice pojmů

 • Hypoteční zóna (dále „HZ“) – je internetový zabezpečený prostor Banky tvořený částí Chci a částí Mám
 • Chci – informační internetový prostor dostupný v HZ přes tlačítko Moje výpočty hypotéky (dále jen „HZ Chci“)
 • Mám – informační, servisní a obchodní internetový prostor dostupný v HZ přes tlačítko Moje úvěry (dále jen „HZ Mám“)
 • Zájemce – osoba, která smluvní vztah s Bankou zvažuje, poskytla za tím účelem Bance své kontaktní údaje a je tak oprávněna využívat HZ Chci
 • Klient – osoba, která je ve smluvním vztahu k Bance, poskytla za tím účelem Bance své identifikační a kontaktní údaje a je tak oprávněná využívat HZ Mám
 • Uživatel – Zájemce nebo Klient
 • Mobilní číslo pro ověřování – číslo mobilního telefonu předaného Bance, na který je Uživateli doručován ověřovací SMS kód
 • Ověřovací SMS kód – jedinečný bezpečnostní kód zaslaný na Mobilní číslo pro ověřování
 • Přihlašovací jméno – e-mail Uživatele předaný Bance za účelem přístupu a používání HZ
 • Heslo – heslo zvolené Uživatelem
 • Smlouva o úvěru – smlouva o úvěru, kterou uzavřel Klient s Bankou, nebo jejíž uzavření Uživatel HZ zvažuje
 • Obchodní podmínky – obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů vztahující se k dané Smlouvě o úvěru dle data jejího uzavření

2. Vstup na Hypoteční zónu

Uživatel vstupuje na HZ vyplněním svého Přihlašovacího jména a zvoleného Hesla. Při prvním vstupu navíc Uživatel zadává Ověřovací SMS kód.

Klient může změnit Mobilní číslo pro ověřování:

a)      písemnou žádostí s úředně ověřeným podpisem
b)      osobně na pobočce Banky.

Banka může akceptovat v některých případech změnu Klientova Mobilního čísla pro ověřování prostřednictvím HZ po vyplnění Ověřovacích SMS kódů doručených na původní i nové Mobilní číslo pro ověřování.

Uzavře-li Zájemce s Bankou Smlouvu o úvěru, stává se Klientem Banky a automaticky je mu zpřístupněna i HZ Mám.

3. Služby Hypoteční zóny

Informační

HZ Chci umožňuje informativně modelovat hypoteční úvěrÚvěr, jehož splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti. Jako zástava se obvykle využívá financovaná nemovitost, ale lze ručit i jiným objektem. Existují dva typy hypotečních úvěrů. Účelová hypotéka, která je určená na financování nemovitosti a neúčelová hypotéka (tzv. americká hypotéka), kdy lze úvěr použít na financování čehokoliv., o kterém není dosud uzavřena Smlouva o úvěru, a zobrazuje Uživatelům tyto modely. Modely jsou pouze informativní a mohou se od konečných hodnot v následné Smlouvě o úvěru lišit. Nejedná se o nabídku na uzavření Smlouvy o úvěr.

HZ Mám poskytuje Klientům ucelený informační přehled o jejich hypotečních úvěrech poskytnutých na základě Smlouvy o úvěru a všech souvisejících záležitostech. Dále zobrazuje Klientům jejich smluvní dokumentaci a písemnosti obdržené skrze HZ.

Právní jednání

Klient a Banka mohou prostřednictvím HZ činit právní jednání, zejména předkládat návrhy na úpravy existujících vzájemných smluvních vztahů a tyto návrhy přijímat. Taková právní jednání splňují náležitosti právního jednání v písemné formě.

Není-li stanoveno něco jiného, účinky právního jednání prostřednictvím HZ nastávají okamžikem, kdy Klient takové jednání v HZ elektronicky potvrdí. Uživatel nemůže akceptovat návrh Smlouvy o úvěr nebo uzavřít Smlouvu o úvěr v HZ Chci, ve které pouze informativně modeluje hypoteční úvěrÚvěr, jehož splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti. Jako zástava se obvykle využívá financovaná nemovitost, ale lze ručit i jiným objektem. Existují dva typy hypotečních úvěrů. Účelová hypotéka, která je určená na financování nemovitosti a neúčelová hypotéka (tzv. americká hypotéka), kdy lze úvěr použít na financování čehokoliv..

Některé aktivní operace na HZ mohou být podmíněny Ověřovacím SMS kódem. Pokud se jedná o takový případ, bude Uživatel před odesláním svého požadavku k vyplnění kódu vyzván. Kód je automaticky zaslán na Mobilní číslo pro ověřování.

4. Doručování

Doručování vybraných písemností může probíhat jejich doručením do HZ.

Písemnosti Klienta se považují za doručené Bance, bez ohledu na to, zda se s jejich obsahem adresát skutečně seznámil, okamžikem, kdy byla odeslána z HZ, pokud Banka ve stanovené lhůtě 10 dnů nepožádala o doručení také i jiným způsobem.

Banka může ke standardní komunikaci s Klientem používat i další způsoby komunikace upravené v Obchodních podmínkách, nesjednala-li samostatně s Klientem, že doručování písemností Klientovi bude prováděno prostřednictvím HZ.

Zákonné právo Klienta po dobu trvání smluvního vztahu s Bankou (i) požadovat smluvní podmínky v tištěné podobě a (ii) změnit způsob komunikace s Bankou tímto není dotčeno. O využití práv podle předchozí věty je Klient povinen informovat Banku prostřednictvím HZ nejméně 10 pracovních dní předem.

5. Bezpečnost Hypoteční zóny

Uživatel je povinen chránit svoje Heslo, Přihlašovací jméno a Mobilní číslo pro ověřování, nesdělovat je třetím osobám, zamezit třetím osobám přístup k Přihlašovacímu jménu a SMS kódům zasílaným na Mobilní číslo a v případě jejich ztráty či podezření na zneužití ihned informovat Banku.

Uživatel bere na vědomí, že v případě podezření ze strany Banky na zneužití HZ může být jeho účet dočasně blokován a HZ nedostupná. 

Klient bere na vědomí, že v případě nesplácení jeho závazku či neplnění smluvních podmínek vůči Bance, nebo v případě zhoršení finanční situace či podstatné změny osobní povahy u některého z úvěrových dlužníků či osob poskytujících zajištění závazku, které by ohrožovaly splacení závazku vůči bance, může být jeho účet blokován a HZ nedostupná. Klient bere na vědomí, že pro obnovení přístupu k účtu po odpadnutí důvodů jeho blokace je třeba o aktivaci přístupu Banku požádat.

Za účelem zlepšování kvality a bezpečnosti HZ může Banka na dobu nezbytně nutnou omezit dostupnost některých nebo všech služeb HZ nebo naplánovat její technickou odstávku.

6. Zpracování osobních údajů

Detailní informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na www.csob.cz/osobni-udaje. Za účelem poskytování služby Hypoteční zóny Banka zpracovává kontaktní údaje Zájemce a dále identifikační a kontaktní údaje Klienta.

7. Souhlas s používáním cookies

HZ používá cookies. Používáním HZ Uživatel souhlasí s jejich používáním. Detailní informace jsou k dispozici v dokumentu Zásady pro používání souborů cookies.

8. Závěr

Banka si vyhrazuje právo na změnu těchto provozních podmínek používání HZ, či změnu užití nebo funkčnosti systému HZ, včetně případného zrušení HZ bez náhrady.