Hypoteční banka, a.s. (dále jen „Banka“) vydává tyto podmínky používání Hypoteční zóny Hypoteční banky (dále jen „Podmínky HZ“) pro užívání svého jedinečného internetového prostoru Banky se zabezpečeným vstupem určeného pro její Zájemce a Klienty.

1. Definice pojmů

 • Hypoteční zóna (dále „HZ“) – je informační, obchodní a servisní zabezpečený internetový prostor Banky dostupný pro Zájemce o hypoteční úvěry a Klienty, který plní roli trvalého nosiče dat.
 • Trvalý nosič dat – je prostředek, který umožňuje Uživateli uchování jemu určených informací tak, aby mohly být k dispozici během doby přiměřené účelu informace, a reprodukci těchto informací v nezměněné podobě.
 • Uživatel – Zájemce nebo Klient.
 • Zájemce – osoba, která smluvní vztah s Bankou zvažuje a poskytla za tím účelem Bance své identifikační a kontaktní údaje.
 • Klient – osoba, která je ve smluvním vztahu k Bance a poskytla za tím účelem Bance své identifikační a kontaktní údaje.
 • Telefonní číslo pro ověřování – číslo mobilního telefonu předaného Bance, na který je Uživateli doručován ověřovací SMS klíč.
 • Ověřovací SMS klíč – jedinečný bezpečnostní kód zaslaný na Telefonní číslo pro ověřování.
 • Přihlašovací jméno – e-mail Uživatele předaný Bance za účelem přístupu a používání HZ.
 • Heslo – heslo zvolené Uživatelem.
 • Smlouva o úvěru – smlouva o úvěru (hypotéce), kterou uzavřel Klient s Bankou, nebo jejíž uzavření Uživatel HZ zvažuje.
 • Obchodní podmínky – obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů vztahující se k dané Smlouvě o úvěru dle data jejího uzavření.
 • Aplikace ČSOB Smart“, „ČSOB Identita“, „Portál Skupiny ČSOB“, „Přihlašovací stránka“, „Prvky ČSOB Identity“ a „Služby“ – jsou definovány v Obchodních podmínkách pro ČSOB Identitu, které jsou součástí Dohody o ČSOB Identitě sjednané mezi Klientem a Československou obchodní bankou, a.s. (dále jen „ČSOB“).
 • Autentizace Klienta v ČSOB“ – je Autentizace Klienta podle Obchodních podmínek pro ČSOB Identitu. 

2. Vstup do Hypoteční zóny

Uživatel vstupuje do HZ vyplněním svého Přihlašovacího jména a zvoleného Hesla. Při prvním vstupu navíc Uživatel zadává Ověřovací SMS klíč, který obdrží na Telefonní číslo pro ověřování.

Do HZ může Uživatel vstupovat také po přihlášení do elektronického bankovnictví ČSOB, v takovém případě není zadání přihlašovacích údajů v HZ potřeba, protože ověření Uživatele převezme Banka od ČSOB.

Pokud to HZ v budoucnu umožní, vstoupí do ní Uživatel také prostřednictvím Portálu Skupiny ČSOB, některých Služeb nebo případně i některých jiných internetových portálů, které umožňují Autentizaci Klienta v ČSOB na Přihlašovací stránce (https://identita.csob.cz/prihlaseni).

Klient může změnit Telefonní číslo pro ověřování:

a) písemnou žádostí s úředně ověřeným podpisem

b) osobně na pobočce Banky

Banka může akceptovat v některých případech změnu Klientova Telefonního čísla pro ověřování prostřednictvím HZ po vyplnění Ověřovacích SMS klíčů doručených na původní i nové Telefonní číslo pro ověřování.

3. Služby Hypoteční zóny

Informační

HZ umožňuje informativně modelovat hypoteční úvěrÚvěr, jehož splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti. Jako zástava se obvykle využívá financovaná nemovitost, ale lze ručit i jiným objektem. Existují dva typy hypotečních úvěrů. Účelová hypotéka, která je určená na financování nemovitosti a neúčelová hypotéka (tzv. americká hypotéka), kdy lze úvěr použít na financování čehokoliv., o kterém není dosud uzavřena Smlouva o úvěru, a zobrazuje Uživatelům tyto modely. Modely jsou pouze informativní a mohou se od konečných hodnot v následné Smlouvě o úvěru lišit. Nejedná se o závaznou nabídku na uzavření Smlouvy o úvěru.

HZ poskytuje Klientům ucelený informační přehled o jejich hypotečních úvěrech poskytnutých na základě Smlouvy o úvěru a všech souvisejících záležitostech. Dále zobrazuje Klientům jejich smluvní dokumentaci a písemnosti obdržené skrze HZ.

Právní jednání

Klient a Banka mohou prostřednictvím HZ činit právní jednání, zejména předkládat návrhy na úpravy existujících vzájemných smluvních vztahů a tyto návrhy přijímat. Taková právní jednání splňují náležitosti právního jednání v písemné formě.

Není-li stanoveno něco jiného, účinky právního jednání prostřednictvím HZ nastávají okamžikem, kdy Klient takové jednání v HZ elektronicky potvrdí.

Některé aktivní operace na HZ mohou být podmíněny Ověřovacím SMS klíčem. Pokud se jedná o takový případ, bude Uživatel před odesláním svého požadavku k vyplnění klíče vyzván. Klíč je automaticky zaslán na Telefonní číslo pro ověřování. Ověřovací SMS klíč lze připojit k jiným datům a použít jako elektronický podpis, pokud to Banka v HZ umožní.

4. Doručování

Doručování vybraných písemností může probíhat jejich doručením do HZ. V případě, že s těmito Podmínkami HZ souhlasil jakožto Uživatel jediný úvěrový dlužník, nebo v případě vícero dlužníků v daném úvěru ten z nich, který je ve smyslu úvěrové smlouvy zmocněncem pro doručování, budou se písemnosti týkající se daného úvěru doručovat výhradně prostřednictvím HZ. Pokud účast takového Uživatele v daném úvěrovém vztahu zanikne, zanikne i výhradní doručování písemnosti týkajících se daného úvěru prostřednictvím HZ.

Písemnosti Klienta se považují za doručené Bance, bez ohledu na to, zda se s jejich obsahem adresát skutečně seznámil, okamžikem, kdy byla odeslána z HZ, pokud Banka ve stanovené lhůtě 10 dnů nepožádala o doručení také i jiným způsobem.

Písemnosti Banky budou doručeny uložením do vyhrazeného datového prostoru v HZ, kam bude mít Uživatel přístup po přihlášení do HZ, tento prostor bude Banka spravovat jako Trvalý nosič dat (ujednání o záruce Trvalého nosiče dat). Uložením dokumentu do HZ tak bude Uživateli doručeno se všemi účinky z doručení vyplývajícími. Uživatel bere na vědomí, že i když bude Banka o uložení zasílat krátký informační e-mail (dále jen „notifikace“), zaslání nebo doručení notifikace nemá vliv na účinky doručení dokumentu, který je považován za doručený uložením dokumentu v HZ 

Dokumenty uložené v HZ Banka ponechá uložené po přiměřeně dlouhou dobu i po vypořádání všech práv a povinností ze Smlouvy o úvěru, kterého se dokumenty týkají. Klient je povinen si nejpozději přede dnem ukončení používání HZ uložit do jiného uložiště Smlouvu o úvěru a další dokumenty uložené v HZ. 

Banka může ke standardní komunikaci s Klientem používat i další způsoby komunikace upravené v Obchodních podmínkách. Zákonné právo Klienta po dobu trvání smluvního vztahu s Bankou změnit způsob komunikace s Bankou není dotčeno.

5. Bezpečnost Hypoteční zóny

Uživatel je povinen chránit svoje Heslo, Přihlašovací jméno a Telefonní číslo pro ověřování, nesdělovat je třetím osobám, zamezit třetím osobám přístup k Přihlašovacímu jménu a SMS klíčům zasílaným na Telefonní číslo pro ověřování a v případě jejich ztráty či podezření na zneužití ihned informovat Banku.

Uživatel bere na vědomí, že v případě podezření ze strany Banky na zneužití HZ může být jeho účet dočasně blokován a HZ nedostupná. 

Klient bere na vědomí, že v případě nesplácení jeho závazku či neplnění smluvních podmínek vůči Bance, nebo v případě zhoršení finanční situace či podstatné změny osobní povahy u některého z úvěrových dlužníků či osob poskytujících zajištění závazku, které by ohrožovaly splacení závazku vůči bance, může být jeho účet omezen a HZ částečně nedostupná; přístup k ukládaným dokumentům však bude umožněn. Klient bere na vědomí, že pro obnovení přístupu k účtu po odpadnutí důvodů jeho blokace je třeba o aktivaci přístupu Banku požádat.

Za účelem zlepšování kvality a bezpečnosti HZ může Banka na dobu nezbytně nutnou omezit dostupnost některých nebo všech služeb HZ nebo naplánovat její technickou odstávku.

6. Zpracování osobních údajů

Detailní informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na www.csob.cz/osobni-udaje. Za účelem poskytování služby Hypoteční zóny Banka zpracovává kontaktní údaje Zájemce a dále identifikační a kontaktní údaje Klienta.

7. Souhlas s používáním cookies

HZ používá cookies. Používáním HZ Uživatel souhlasí s jejich používáním. Detailní informace jsou k dispozici v dokumentu Zásady pro používání souborů cookie.

8. Závěr

Návrh těchto Podmínek HZ přijímá Uživatel způsobem stanoveným v HZ, jejich přijetím vzniká vzájemná dohoda o používání HZ dle přijatých Podmínek HZ.

Banka si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek používání HZ, či změnu užití nebo funkčnosti systému HZ, včetně případného zrušení HZ bez náhrady.

Platnost od: 24. 11. 2021

Za Banku

Jiří Feix
předseda představenstva

Vlastimil Nigrin
místopředseda představenstva