PODMÍNKY FB SOUTĚŽE „Vánoční tipovací soutěž“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek marketingové akce „Vánoční tipovací soutěž“ (dále jen „Soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který upravuje podmínky Soutěže (dále jen „Pravidla“). Pravidla jsou zveřejněna na internetových stránkách pořadatele www.hypotecnibanka.cz/podminky-fb-vanocni-souteze/ a v marketingové aplikaci na Facebookových stránkách pořadatele www.facebook.com/Hypotecka/.

1.       Pořadatel a organizátor Soutěže

Pořadatelem a organizátorem Akce je Hypoteční banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 00, Radlice, Praha 5, IČO: 13584324, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3511 (dále jen „HB“ nebo „Pořadatel“).

2.       Doba trvání Soutěže

Soutěž probíhá v období od 1. prosince 2020 do 8. prosince 2020 do 12:00 hod. (dále jen „Doba trvání Soutěže“) v marketingové aplikaci (dále jen „Aplikace“) na Facebookových stránkách Pořadatele.

3.       Komu je Soutěž určena

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osobaOsoba, která nabývá právní subjektivity okamžikem narození, ztrácí ji okamžikem smrti. Fyzická osoba nabývá způsobilosti k právním úkonům v plném rozsahu zletilostí, to znamená dovršením 18. roku věku., která má profil na sociální síti Facebook a v Době trvání Soutěže se zaregistruje do Aplikace na Facebookových stránkách Pořadatele https://www.facebook.com/Hypotecka/ a splní podmínky účasti v Soutěži stanovené Pravidly (dále jen „Soutěžící“).

Registrací se pro účely Soutěže rozumí okamžik, kdy se Soutěžící registruje do Aplikace, a to tak, že schválí přístup Aplikace k základním údajům osobního profilu Soutěžícího a zároveň udělí Pořadateli souhlas s marketingovým využitím osobních údajů ve smyslu ustanovení článku 6 Pravidel (dále jen "Registrace").

Každý Soutěžící se může zaregistrovat do Aplikace pouze jednou. Pro případ více Registrací platí v rámci Soutěže Registrace, která byla učiněna jako první.

Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném poměru k Pořadateli a Koordinátorovi a všech společností skupiny ČSOB a osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4.       Podmínky Soutěže a podmínky pro získání výhry

Soutěž probíhá prostřednictvím facebookové aplikace, kdy soutěžící hraje o ceny blíže určené v článku 5. těchto pravidel.

Soutěžním úkolem je zadání čtyřmístného kódu na číselníku aplikace.

Výhru získá soutěžící v případě, že uhodne správně kombinaci čtyřmístného číselného kódu.

V případě uhádnutí čtyřmístného kódu bude hráč informován o vyzvání k vyplnění informací. Z důvodu zaslání výhry jsou požadovány následující údaje: jméno a příjmení a e-mailová adresa.

Soutěžící může soutěžit každou hodinu s dalšími 3 pokusy, které se vždy počítají od posledního nevydařeného pokusu o uhádnutí kódu.

Každý soutěžící může vyhrát pouze jednou.

5.       Výhry v Soutěži

Výhry ve Vánoční tipovací soutěži jsou:

  • 2x Batoh Marel, zn. Husky
  • 2x Karimatka FOLLY, zn. Husky
  • 2x Hole trekové STEEPLE, zn. Husky
  • 10x Sportovní ručník v nylonovém pouzdře s uzávěrem
  • 30x slevový kód 20% na celý sortiment Fiskars (na eshopu www.spoza.cz, platnost do 31.12.2020)
  • 30x slevový kód 25% na domácí pomocníky a produkty pro dílnu a zahradu značky Kärcher (na eshopu www.spoza.cz, platnost do 31.12.2020)
  • 30x slevový kód 30% na nářadí Bahco (na eshopu www.spoza.cz, platnost do 31.12.2020)

Soutěžící, který získá Výhru dále označován též jako „Výherce“.

6.       Předání Výhry

Soutěžící bude o získání Výhry informován Pořadatelem elektronickou emailovou zprávou na e-mailovou adresu, kterou vyplnil při oznámení o výhře, a to ve lhůtě nejpozději do 14. dnů ode dne skončení Soutěže (dále jen „Zpráva“).

V případě, že se Výhercem stane nezletilý Soutěžící, je nezletilý Soutěžící povinen sdělit Pořadateli e-mailovou adresu svého zákonného zástupce a Pořadatel bude kontaktovat obdobně zákonného zástupce nezletilého Výherce.

Výherce je povinen odpovědět Pořadateli na Zprávu, a to ve lhůtě nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne zaslání Zprávy. Pokud Soutěžící Pořadateli ve stanovené lhůtě neodpoví, popř. nezletilý Výherce nesdělí e-mailovou adresu svého zákonného zástupce, jeho nárok na Výhru zaniká a Výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení Zprávy v případě změny e-mailové adresy Výherce, nedoručení Zprávy z důvodu přeplnění nebo zrušení e-mailové schránky Výherce, z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho straně. Pořadatel je povinen každého Výherce o jeho výhře informovat jen jedenkrát.

Výhra bude Výherci zaslána prostřednictvím České pošty na doručovací adresu Výherce, uvedenou jako kontaktní údaj v Registraci, a to ve lhůtě do 14 dní ode dne doručení odpovědi Výherce na Zprávu.

7.       Informace o zpracování osobních údajů

Soutěžící bere na vědomí, že ve smyslu obecného Nařízení o ochraně osobních údajů (EU), 2016/679 (dále „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, pro účely Soutěže, za účelem vyhodnocení Soutěže, informování Soutěžícího o získání a předání Výhry, bude Pořadatel zpracovávat osobní údaje Soutěžícího, a to – Jméno, příjmení, číslo telefonu, e-mailovou adresu, popř. e-mailovou adresu nezletilého Výherce a doručovací adresu. Osobní údaje budou pro shora uvedené účely zpracovávány po dobu nezbytnou pro poukázání Výhry, tedy nejpozději do konce ledna 2021.

Informace Hypoteční banky o zpracování osobních údajů, které obsahují zejména práva vztahující se ke zpracování osobních údajů a podmínky na ochranu práv, jsou dostupné na www.hypotecnibanka.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

Výherci berou na vědomí, že Pořadatel zveřejní jejich křestní jméno a město bydliště na Facebookových stránkách Pořadatele., a to po dobu 1 měsíce ode dne skončení Soutěže.

8.       Závěrečná ustanovení

Soutěžícímu nevzniká účastí v Soutěži právní nárok na Výhru, Výhru nelze vymáhat soudní cestou. Výhru nelze vyplatit alternativně v hotovosti, vyměňovat za jiné nepeněžité plnění a ani měnit za výhry či bonusy z jiných akcí.

Jako příjemce Výhry je Soutěžící zcela odpovědný za splnění svých případných daňových povinností vyplývajících z daňových předpisů České republiky, které jsou spojené s přijetím Výhry.

Pořadatel neodpovídá za případné vady a škody vzniklé v souvislosti s realizací a užíváním Výhry.

Soutěžícím nevznikají žádná práva z případného vadného plnění (vad z Výhry) a Pořadatel neposkytuje žádnou záruku za jakost Výhry.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení zpráv či Výher, dle Pravidel.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované Výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání Výher v případě, že Výhry nebude mít v příslušnou dobu k dispozici tak, aby mohly být Výhercům předány náhradním způsobem.

Pořadatel má právo kdykoli změnit podmínky Soutěže, a to i v době jejího průběhu, změnit dobu jejího trvání, tj. zejména Soutěž v jejím průběhu přerušit nebo předčasně ukončit. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.

V případě, že v rámci Soutěže bude zjištěno jednání Soutěžícího, které bude v rozporu s Pravidly nebo v rozporu s dobrými mravy nebo v rozporu s účelem Soutěže nebo bude zjištěno jiné spekulativní jednání nebo jednání, které by mohlo ohrozit nebo poškodit dobré jméno Pořadatele, vyhrazuje si Pořadatel právo jednotlivé případy posoudit a rozhodnout o případných sankcích, čímž se rozumí ztráta takto získané Výhry nebo možnost vyloučení Soutěžícího ze Soutěže bez náhrady.

Pravidla Soutěže jsou přístupná na Internetových stránkách Soutěže www.facebook.com/hypotecka a všichni Soutěžící s nimi svojí účastí v Soutěži vyslovují svůj souhlas.

Jakákoliv případná změna podmínek Soutěže bude zveřejněna v Pravidlech na Internetových stránkách Soutěže, přičemž platí, že změna bude účinná od okamžiku jejího zveřejnění.

V Praze dne 1.12.2020