Žádost o snížení splátky (restrukturalizace)

? Tento telefon bude sloužit pro další komunikaci s bankou za účelem vyřízení této žádosti
? Tento email bude sloužit pro další komunikaci s bankou za účelem vyřízení této žádosti (je nutné uvést registrovaný pro komunikaci s Hypoteční bankou)
? Číslo úvěru najdete mezi svými produkty v Internetovém bankovnictví nebo v Hypoteční zóně
? Uveďte částku, na kterou požadujete snížit aktuální pravidelnou splátku úvěru.

Doplňující informace o klientovi a případných spoludlužnících

? Součet příjmů plynoucích ze zaměstnání, podnikání, důchod (starobní, vdovský/vdovecký, invalidní), rodičovský příspěvek, příjem ze zahraničí, renta, nájemné. Doložení výše uvedených příjmů si může banka dodatečně vyžádat. Částku uvádějte zaokrouhlenou na celé koruny.
? Součet pravidelných měsíčních výdajů např. náklady na bydlení, energie, školné a další pravidelné měsíční výdaje. Částku uvádějte zaokrouhlenou na celé koruny.
? Součet měsíčních splátek všech úvěrů vč. této hypotéky a dalších úvěrů Skupiny ČSOB, dále také např. půjčky, leasing, splátkový prodej, hypotéky, úvěr ze stavebního spoření. Do součtu neuvádějte splátky kontokorentů a kreditních karet. Částku uvádějte zaokrouhlenou na celé koruny.
 1. Podpisem této žádosti žádám o změnu u uvedeného hypotečního úvěru a beru na vědomí, že:
  1. odkladem nebo snížením splátek se úměrně zvýší celková splatná částka a prodlouží se splatnost,
  2. žádost bude posouzena individuálně,
  3. o výsledku posouzení žádosti mě banka informuje a pokud banka této žádosti vyhoví, tak konkrétní podmínky budou v písemném oznámení,
  4. pokud žádám o snížení splátek a banka nevyhoví zcela mé žádosti, akceptuji rovněž snížení splátek na hodnotu, která bude až o 500,- Kč vyšší, než o jakou nyní žádám.
 2. Prohlašuji, že jsem v prodlení se splácením uvedených závazků a/nebo že mi prodlení se splácením uvedených závazků bezprostředně hrozí. O změnu úvěru žádám proto, abych předešel případnému zahájení řízení o zaplacení dluhu ze strany banky.
 3. Změna úvěru bude spojená se zápisem do Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací, což může mít negativní vliv na posuzování platební morálky věřiteli v budoucnu.
 4. Prohlašuji, že tuto žádost podávám za všechny případné spoludlužníky a jsem k tomu pověřen.
 5. Prohlašuji, že nejsem v exekučním řízení na částku vyšší než 1.000 Kč a není vůči mně vedeno insolvenční řízení.
 6. Podpisem této žádosti potvrzuji, že údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé.

Doplňující informace:

Žádost může být odmítnuta zejména v případech, kdy zadané údaje budou nepřesné, neúplné nebo nepravdivé.

Žádost bude zpracována nejpozději do 30 kalendářních dnů od obdržení žádosti. Změna bude účinná dnem první splátky po odeslání oznámení o změně ze strany banky.

V případě, že bude žádosti vyhověno, banka akceptuje žádost písemným oznámením odeslaným na sjednanou korespondenční adresu. Do data tohoto oznámení se smluvní vztah řídí původní smlouvou.

Změna nemá vliv na splátky, které jsou nebo budou splatné ke dni účinnosti změny.

Banka je oprávněna vyžádat si dokumenty prokazující skutečnosti tvrzené v této žádosti, zejména výpisy z účtů nebo jiné doklady prokazující deklarovanou finanční situaci, a klient je povinen bance tyto dokumenty poskytnout v bankou stanovené lhůtě.

Snížení splátky

Délka úvěru se prodlouží tak, aby výše splátky odpovídala Vašemu požadavku na její snížení. Úvěr však může být prodloužen maximálně do předpokládaného konce produktivního věku (Vašeho i případných spoludlužníků). Nová délka úvěru a nová výše splátky bude uvedena v oznámení, které Vám banka zašle. Banka je oprávněna návrhu na snížení splátek nevyhovět. Prodloužením doby trvání úvěru se celková splatná částka zvýší. Výše snížené splátky se v budoucnu může změnit při změně výše úrokové sazby. V souvislosti s úpravou splátky se mění i výše poplatku za pojištění úvěru, pokud ho máte sjednané.