Žádost o odklad splátky (restrukturalizace)

? Tento telefon bude sloužit pro další komunikaci s bankou za účelem vyřízení této žádosti
? Uveďte email, který máte registrovaný pro komunikaci s bankou. Je to e-mailová adresa, kterou se přihlašujete do Hypoteční zóny, pokud do zóny vstupujete z ČSOB Internetového bankovnictví, najdete e-mail v “Nastavení” (vpravo nahoře). A pokud Hypoteční zónu nepoužíváte a registrovaný e-mail si nepamatujete, použijte ten, ze kterého nám běžně píšete.
? Číslo úvěru resp. klientské číslo najdete ve smlouvě o poskytnutí hypotečního úvěru vpravo nahoře, ve své Hypoteční zóně nebo v ČSOB Internetovém bankovnictví v menu "Moje produkty". Číslo uveďte včetně části za lomítkem ve tvaru xxxxxx/x
? Uveďte počet splátek, které chcete odložit.

Doplňující informace o klientovi a případných spoludlužnících

? Součet příjmů plynoucích ze zaměstnání, podnikání, důchod (starobní, vdovský/vdovecký, invalidní), rodičovský příspěvek, příjem ze zahraničí, renta, nájemné. Doložení výše uvedených příjmů si může banka dodatečně vyžádat. Částku uvádějte zaokrouhlenou na celé koruny.
? Součet pravidelných měsíčních výdajů např. náklady na bydlení, energie, školné a další pravidelné měsíční výdaje. Částku uvádějte zaokrouhlenou na celé koruny.
? Součet měsíčních splátek všech úvěrů vč. této hypotéky a dalších úvěrů Skupiny ČSOB, dále také např. půjčky, leasing, splátkový prodej, hypotéky, úvěr ze stavebního spoření. Do součtu neuvádějte splátky kontokorentů a kreditních karet. Částku uvádějte zaokrouhlenou na celé koruny.
 1. Podpisem této žádosti žádám o změnu u uvedeného hypotečního úvěru a beru na vědomí, že:
  1. odkladem nebo snížením splátek se úměrně zvýší celková splatná částka a prodlouží se splatnost,
  2. o dobu odkladu splátek úvěru se prodlouží také doba platnosti úrokové sazby, která je platná k prvnímu dni odkladu,
  3. žádost bude posouzena individuálně,
  4. o výsledku posouzení žádosti mě banka informuje a pokud banka této žádosti vyhoví, tak konkrétní podmínky budou v písemném oznámení.
 2. Prohlašuji, že jsem v prodlení se splácením uvedených závazků a/nebo že mi prodlení se splácením uvedených závazků bezprostředně hrozí. O změnu úvěru žádám proto, abych předešel případnému zahájení řízení o zaplacení dluhu ze strany banky.

  Předpokládám, že po zvládnutí pandemické situace budu schopen dále plnit své závazky vůči bance.
 3. Změna úvěru bude spojená se zápisem do Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací, což může mít negativní vliv na posuzování platební morálky věřiteli v budoucnu.
 4. Prohlašuji, že tuto žádost podávám za všechny případné spoludlužníky a jsem k tomu pověřen.
 5. Prohlašuji, že nejsem v exekučním řízení na částku vyšší než 1.000 Kč a není vůči mně vedeno insolvenční řízení.
 6. Podpisem této žádosti potvrzuji, že údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé.

Doplňující informace:

Žádost může být odmítnuta zejména v případech, kdy zadané údaje budou nepřesné, neúplné nebo nepravdivé.

Žádost bude zpracována nejpozději do 30 kalendářních dnů od obdržení žádosti. Změna bude účinná dnem první splátky po odeslání oznámení o změně ze strany banky.

V případě, že bude žádosti vyhověno, banka akceptuje žádost písemným oznámením odeslaným na sjednanou korespondenční adresu. Do data tohoto oznámení se smluvní vztah řídí původní smlouvou.

Změna nemá vliv na splátky, které jsou nebo budou splatné ke dni účinnosti změny.

Banka je oprávněna vyžádat si dokumenty prokazující skutečnosti tvrzené v této žádosti, zejména výpisy z účtů nebo jiné doklady prokazující deklarovanou finanční situaci, a klient je povinen bance tyto dokumenty poskytnout v bankou stanovené lhůtě.

Odklad

V období, kdy bude odložené splácení úvěru (tj. neplatíte ani úroky, ani jistinu), se úvěr nadále úročí. Jakmile doba odkladu splátek uplyne, vrátíte se ke standardnímu splácení úvěru ve stejné výši anuitních splátek, jako jste je hradil před odkladem. Úroky naběhlé po dobu odkladu uhradíte až po splacení všech anuitních splátek úvěru (tj. až po splacení jistiny úvěru), a to formu pravidelných měsíčních splátek kterých výše zůstane stejná, jako byla poslední výše anuitních splátek. Doba trvání úvěru se adekvátně prodlouží a díky tomu se celková splatná částka zvýší.

Pokud je úvěr pojištěn pojištěním úvěru, necháváte si zasílat papírový výpis o splácení úvěru, případně využíváte jiné zpoplatněné služby spojené s úvěrem, je nutné po dobu odkladu hradit poplatky za tyto služby.

O délku odkladu se prodlužuje doba platnosti aktuální úrokové sazby.