Důvěra je jednou ze základních hodnot bankovnictví. Vztah mezi klientem a bankou by bez důvěry nemohl existovat. Hypotéka je pro většinu klientů největší finanční transakcí v jejich životě a každá banka by tak měla být schopna nabídnout takový produkt, který má jasně a správně stanovené podmínky.

Hypoteční banka je subjektem, který se ve finanční sféře pohybuje již více než 20 let. Aby mohla i nadále být dlouhodobým a důvěryhodným partnerem a zajistit a ochránit zájmy svých klientů, zvýšit jejich bohatství a poskytnout spolehlivé finanční služby, musí být zodpovědným subjektem. Proto dlouhodobě uplatňuje níže uvedené principy zodpovědného úvěrování.

Pravidla hodnocení příjmové situace klienta

Příjem je pro banku klíčová informace pro vyhodnocení schopnosti splácet hypotéku. Proto se Hypoteční banka drží těchto pravidel:

-          Stálost a udržitelnost příjmu – posuzuje se v dlouhodobém kontextu. Proto banka akceptuje vybrané typy příjmů a pracovních závazků, případně využíváme obezřetnostní koeficienty

-          Minimální disponibilní příjem – pravidlo chrání klienta před nadměrným zadlužením, proto posuzujeme rozdíl měsíčních příjmů a měsíčních výdajů

-          Ověření příjmů – více způsobů ověření příjmů (potvrzení od zaměstnavatele, doložení výpisů z účtů, doložení daňového přiznání nebo telefonické ověření) zajistí korektní vyhodnocení pravidel na minimální disponibilní příjem a na poměr měsíčních výdajů a příjmů

-          Ověření výdajů – kontrola úvěrových registrů zajistí úplnost informací o závazcích klientů a korektní vyhodnocení pravidel na minimální disponibilní příjem a na poměr měsíčních výdajů a příjmů

-          Dokumentace úvěrového procesu – je důležitá pro možnost zpětného ověření postupů banky v každém individuálním posouzení klienta.

Pravidla pro ochranu před nadměrným zadlužením

Ne vždy dokáže sám klient vyhodnotit svou finanční situaci správně a často se dostane sám do ekonomické i sociální nouze tak, že přecenil své schopnosti. Proto se v Hypoteční bance setkáte s těmito pravidly:

 • Pravidlo maximálního poměru měsíčních výdajů a příjmů – DSTI – sleduje se poměr měsíčních výdajů na splátky všech dluhů a celkových měsíčních příjmů, který by neměl překročit úroveň 45 %
 • Pravidlo maximálního poměru celkového dluhu a ročního příjmu – DTI - sledujeme poměr čistého ročního příjmu a všech jeho dluhů, který by neměl být nižší než 9
 • Kontrola v Insolvenčním rejstříku - ověřujeme případné záznamy o insolvencích a jejich stavu
 • Nezahrnutí hodnoty zajištění do ověření schopnosti splácet - vyhodnocení schopnosti splácet není založeno na předpokladu zhodnocení hodnoty nemovitosti. Příjem nemůže být nahrazen hodnotou nemovitosti.

Pravidla pro zohlednění potencionálních budoucích negativních scénářů

 • Princip rezervy splátky – pro případný růst úrokové sazby v budoucnosti zahrnujeme do výdajů klienta také rezervu splátky a respektujeme přitom pravidlo minimálního disponibilního příjmu
 • Pravidlo na maximální věk v době splatnosti úvěru - chrání klienta a jeho životní úroveň po zákonem předpokládaném odchodu do důchodu. Toto pravidlo je obecně nastaveno na 65 let  
 • Pravidlo maximální doby splatnosti úvěru - ochrana klienta ve formě omezení počtu ekonomických cyklů, kterými úvěr prochází. Toto pravidlo je obecně nastaveno na maximální splatnost 30 let
 • Loan to Value – část transakce s nemovitostí je financována z vlastních zdrojů. Klient je tak úměrně motivován na splácení úvěru a nedochází k předlužení bez schopnosti uspořit vlastní zdroje.

Adekvátní vyhodnocení kombinace jednotlivých faktorů

 • Aplikační skóre – kombinuje významné faktory predikující rizika, účelem pravidla je chránit klienta před možným rizikem nesplácení z jiných než výše uvedených důvodů
 • KO Kritéria – banka hodnotí klienta také na základě jeho splátkové historie.

Transparentní informace

 • Předsmluvní informace – svým klientům poskytujeme vždy včasné, srozumitelné a transparentní informace o způsobu zhodnocení schopnosti splácet, charakteristice produktu včetně souvisejících nákladů, rizik spojených s úvěrem tak, aby klient měl možnost adekvátně zhodnotit, zda úvěr naplňuje jeho potřeby. Předsmluvní informace je souhrnným přehledem, který má klient k dispozici ještě před poskytnutím úvěru.