INFORMAČNÍ PŘEHLED O SYSTÉMU POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK Z VKLADŮ PRO KLIENTA

Základní informace o ochraně vkladu

Vklady u Hypoteční banky, a.s. jsou pojištěny u:

Garančního systému finančního tru (Fondu pojištění vkladů).1

Limit pojištění:

 

Náhrada se poskytuje v českých korunách ve výši odpovídající
100 000 EUR na jednoho klienta uložených v Hypoteční bance, a.s.2
Hypoteční banka, a.s. provozuje činnost pod tímto
obchodním označením: Hypoteční banka, a.s.

Máte-li u Hypoteční banky, a.s. více vkladů:

 

Limit v českých korunách ve výši odpovídající 100 000 EUR se uplatní ve vztahu k součtu všech Vašich vkladů
u Hypoteční banky, a.s.

Máte-li společný účet s jinou osobou či osobami:

 

Limit v českých korunách ve výši odpovídající 100 000 EUR se uplatňuje na každého klienta samostatně3

Lhůta pro výplatu v případě selhání úvěrové instituce:

 

7 pracovních dnů (od 1.6.2016)4

Měna, v níž bude vklad vyplacen:

 

Koruna česká (CZK)

Kontakt na Garanční systém finančního trhu:

 

Garanční systém finančního trhu (Fond pojištění vkladů)
Týn 639/1, Staré Město, 110 00 Praha 1
Tel: +420 234 767 676
e-mail: info@fpv.cz

Další informace jsou dostupné na:

 

Hypoteční banka, a.s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
Tel.: + 420 224 116 333, e-mail: klient@hypotecnibanka.cz
www.fpv.cz

Potvrzení klienta o obdržení informačního přehledu5:

 

 

 

 

 

 

Další důležité informace:

Garanční systém finančního trhu s využitím Fondu pojištění vkladů chrání do stanoveného limitu obecně všechny nepodnikatele a podnikatele. Výjimky u určitých vkladů jsou uvedeny na internetových stránkách Garančního systému finančního trhu. O tom, zda jsou určité produkty pojištěny, či nikoliv, Vás také na požádání informuje Hypoteční banka, a.s.. Pokud vklad podléhá ochraně poskytované systémem pojištění pohledávek z vkladů, Hypoteční banka, a.s. tuto skutečnost též potvrdí na výpisu z účtu nebo v obdobném dokumentu.


Systém odpovědný za ochranu Vašeho vkladu

Váš vklad je pojištěn v rámci zákonného systému pojištění vkladů. V případě platební neschopnosti Vám bude za Váš vklad vyplacena systémem pojištění vkladů náhrada do výše částky odpovídající 100 000 EUR.

Ekvivalent limitu v českých korunách se přepočte podle kurzu vyhlášeného Českou národní bankou pro den, kdy Česká národní banka vydá oznámení o neschopnosti Hypoteční banky, a.s dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek nebo, kdy soud nebo zahraniční soud vydal rozhodnutí, jehož důsledkem je pozastavení práva vkladatelů nakládat s vklady u Hypoteční banky, a.s., na které se vztahuje pojištění (rozhodný den).

2 Celkový limit pojištění

Není-li vklad k dispozici, protože úvěrová instituce není schopna dostát svým finančním závazkům, vyplatí Garanční systém finančního trhu (Fond pojištění vkladů) klientům náhradu za vklady do výše stanoveného limitu. Tato výplata náhrad v českých korunách činí nejvýše částku odpovídající částce 100 000 EUR a počítá se vždy na celou banku. Pro určení částky, která má být z pojištění vyplacena, jsou proto všechny vklady jednoho vkladatele vedené u téže úvěrové instituce, včetně úroků vypočtených k rozhodnému dni, sečteny. Například pokud má klient na spořicím účtu ekvivalent v českých korunách odpovídající 90 000 EUR a na běžném účtu ekvivalent v českých korunách odpovídající 20 000 EUR, bude mu vyplacena pouze částka v českých korunách odpovídající 100 000 EUR. Tento postup se uplatní i v případě, že úvěrová instituce provozuje činnost pod různými obchodními označeními nebo ochrannými známkami.

V některých případech stanovených zákonem o bankách jsou vklady chráněny i nad hranicí částky odpovídající 100 000 EUR, ale nejvýše do částky odpovídající 200 000 EUR. Např. jde o vklad prostředků získaných prodejem nemovitosti sloužící k bydlení, pokud rozhodný den nastal do 3 měsíců ode dne připsání částky na účet a další v zákoně o bankách uvedené případy.

3 Limit pojištění u společných účtů

V případě společných účtů (tj. účtů s více spolumajiteli podle § 41e odst. 1 zákona o bankách) se podíl každého klienta započítává do jeho limitu 100 000 EUR samostatně. Osoby s pouhým dispozičním právem nejsou spolumajitelé účtu a pojistná ochrana se na ně nevztahuje.

Výplata

Systémem pojištění vkladů příslušným k výplatě náhrady klientům je Garanční systém finančního trhu s využitím Fondu pojištění vkladů, Týn 639/1, Staré Město, 110 00 Praha 1, tel: +420 234 767 676, info@fpv.cz, www.fpv.cz. Výplata náhrady Vašich vkladů do výše částky v českých korunách odpovídající 100 000 EUR bude
do 31. 5. 2016 zahájena nejpozději do 20 pracovních dní od rozhodného dne. Od 1.6.2016 činí lhůta pro zahájení výplaty 7 pracovních dní od rozhodného dne. V některých případech (např. peněžní prostředky evidované na účtu platební instituce, apod.) může být lhůta pro zahájení výplaty delší (15 pracovních dní). Pokud v uvedené lhůtě výplatu neobdržíte, měli byste Garanční systém finančního trhu (Fond pojištění vkladů) kontaktovat, neboť po určité době by mohla uplynout promlčecí lhůta pro uplatnění pohledávky. Objektivní promlčecí lhůta u výplat v případě úvěrových institucí se sídlem v České republice činí podle § 41 h odst. 3 zákona o bankách 3 roky. Další informace lze získat na www.fpv.cz.

Pouze v případech poskytování informací klientovi před uzavřením smlouvy nebo přijetím vkladu není-li obdržení informačního přehledu potvrzeno prostřednictvím elektronického bankovnictví.