Embargo politika skupiny KBC

Mezinárodní organizace a orgány, kterými jsou například Evropská unie, Organizace spojených národů, či lokální vnitrostátní orgány, mohou zavést omezující opatření vůči zemím, organizacím, právnickým osobám nebo fyzickým osobám, které porušují lidská práva, mezinárodní právo, provozují trestnou činnost, terorismus, praní špinavých peněz apod., nebo jsou z těchto nekalých aktivit podezřelé. Tato opatření jsou nejčastěji označována jako sankce nebo embarga.

Embarga

Embargem se rozumí omezující opatření nebo sankce na národní a/nebo mezinárodní úrovni. Ačkoli se ustanovení mezi jednotlivými zeměmi, osobami nebo organizacemi liší, rozlišujeme dva základní typy embarg:

  • Finanční embarga: omezení týkající se finančních operací a finančních zdrojů
  • Obchodní embarga: omezení dovozu a vývozu určitého zboží nebo obchodování s určitými zeměmi nebo protistranami

Skupina je povinna dodržovat jak finanční a obchodní embarga vydaná Organizací spojených národů Evropskou unií a belgickým či českým zákonodárcem (tedy právně závazné v Belgii či České republice), tak embarga vydaná ze strany Spojených států amerických (OFAC). V některých případech má účinek OFAC sankcí extrateritoriální přesah, proto je nutné je zohlednit při provádění transakcí v USD, na území Spojených států amerických, s americkými státními příslušníky nebo v souvislosti se zbožím, které je zcela nebo částečně amerického původu.

Z důvodu dodržování sankčních nařízení či omezení neposkytuje Skupina finanční prostředky nebo ekonomické zdroje osobám, subjektům nebo vládním agenturám/organizacím, které jsou uvedeny na sankčních seznamech nebo nějakým způsobem podporují jakoukoli transakci s těmito protistranami. Nejenže tímto zamezíme případným pokutám za porušení mezinárodních sankcí, ale pomáháme tímto také Vám, našim zákazníkům, s řízením případných rizik spojených s mezinárodním obchodem.

Skupina zavedla v rámci různých procesů určitá kontrolní opatření, aby zajistila dodržování platných předpisů a nařízení, včetně dodržování svých vlastních přísnějších zásad. V důsledku toho je Československá obchodní banka, a.s. (dále jen Banka) oprávněna, předtím, než transakci nebo platbu zpracuje, vyžádat si od zákazníka doložení dokumentace či doplňující informace týkající se dané transakce nebo protistrany.

Vezměte prosím dále na vědomí, že též Korespondenční banky jsou oprávněny pozastavit jakoukoli transakci v případě, že jejich monitorovací systém detekuje potenciální porušení mezinárodních sankcí. V případě, že jsou transakce ze strany Korespondenčních bank pozastaveny, vystupuje Banka pouze jako zprostředkovatel mezi zákazníkem a korespondenční bankou, aniž by mohla jakkoli ovlivnit výsledek jejich šetření či konečného rozhodnutí o provedení platby.

Z důvodu předcházení případným komplikacím, doporučujeme zákazníkům, aby v případě, že zvažují obchodování se zeměmi, vůči kterým byla vydána omezující opatření, nejdříve kontaktovali Banku. Pro více informací o platných sankčních opatřeních nebo o konkrétních zásadách Banky, kontaktujete prosím vztahového pracovníka/pobočku Banky.

Sankční politika KBC skupiny vůči jednotlivým zemím

S ohledem na embarga uvalená vůči konkrétním zemím se Skupina rozhodla uplatňovat přísnější sankční politiku, než jsou příslušná zákonná opatření a omezení.  V případě dotazů týkajících se našich zásad vůči konkrétní zemi kontaktujte, prosím, vztahového pracovníka/pobočku Banky.

 Vezměte prosím na vědomí, že se interní politika uplatňovaná pro jednotlivá teritoria může kdykoli v čase proměňovat a to v důsledku kontinuálních změn v jednotlivých nařízeních či s ohledem na politické okolnosti.

 Írán

Banka nezpracovává žádné platby v USD, do nichž jsou zapojeny íránské protistrany nebo které se jakýmkoli způsobem týkají Íránu.

Platby v jiné měně než USD Banka zpracovává pouze pro své vlastní zákazníky, a to až po důkladném prověření veškerých detailů obchodu, aby se ujistila, že daná transakce neodporuje právním předpisům či interní politice Skupiny.

Odchozí a příchozí převody íránských protistran nebo íránských finančních institucí (včetně jejich poboček a dceřiných společností), které nejsou na sankčních seznamech EU nebo USA, mohou být zpracovány za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:

a)    Převody provedené íránskými protistranami nebo v jejich prospěch jsou zpracovávány pouze pro zákazníky Banky.

b)   V případě převodů od íránských finančních institucí nebo do íránských finančních institucí vystupuje KBC Bank jako korespondenční banka výhradně pro subjekty skupiny KBC.

c)    Dokumentární transakce (Trade finance) či hladké platby (za předpokladu doložení fakturou nebo přepravními doklady) jsou povoleny pouze v případě, že souvisí s dovozem nebo vývozem povoleného zboží (k přepravě musí dojít po 16. 1. 2016, včetně všech souvisejících nákladů, např. na dopravu nebo pojištění).

 d)   Z financování je zcela vyloučeno zboží na sankčních seznamech, vojenské vybavení, zboží dvojitého využití bez licence či jaderný materiál.

Sýrie

Banka nezpracovává žádné platby v USD, do nichž jsou zapojeny syrské protistrany.

Platby v jiné měně než USD Banka zpracovává pouze pro své vlastní zákazníky, a to až po důkladném prověření veškerých detailů obchodu, aby se ujistila, že daná transakce neodporuje právním předpisům či interní politice Skupiny.

Severní Korea

 Banka neprocesuje žádné platby ani nefinancuje obchody, které jsou jakkoli spojeny se Severní Koreou.

Kuba

Banka nezpracovává žádné platby v USD, do nichž jsou zapojeny kubánské protistrany.

Platby v jiné měně než USD Banka zpracovává pouze pro své vlastní zákazníky, a to až po důkladném prověření veškerých detailů obchodu, aby se ujistila, že daná transakce neodporuje právním předpisům či interní politice Skupiny.

Súdán a Jižní Súdán

Banka neprocesuje žádné hladké platby v USD.

Banka může zpracovat hladkou platbu výhradně pro své zákazníky za podmínky, že je transakce prováděna v jiné měně než USD a po důkladném prověření veškerých detailů obchodu, aby se ujistila, že daná transakce neodporuje právním předpisům či interní politice Skupiny.

Banka může zpracovat dokumentární transakci (financování obchodu v rámci dokumentárního inkasa nebo dokumentárního akreditivu) ve všech měnách, a to po důkladném prověření veškerých detailů obchodu, aby se ujistila, že daná transakce neodporuje právním předpisům či interní politice Skupiny.

Rusko

Sankce vůči Rusku jsou velmi různorodé a komplexní, omezení uložená ze strany EU a USA se liší.

Z tohoto důvodu je každá transakce mající spojitost s Ruskem důkladně prověřována tak, aby došlo k ujištění, že obchod neodporuje právním předpisům či interní politice Skupiny.

Krym

Banka neprocesuje žádné platby v USD, do nichž jsou zapojeny krymské protistrany.

Vůči platbám s krymskými protistranami v jiných měnách než USD uplatňuje Skupina další omezení.

Více informací o sankcích OSN, EU a OFAC naleznete na níže uvedených odkazech.

UN: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

EU: http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/sanctions en.htm

US (OFAC): http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/

Zásady týkající se skupinové interní politiky v oblasti mezinárodních sankcí byly zveřejněny na webových stránkách Československé obchodní banky, a. s. dne 31. března 2018.