Zástava nemovitosti

Právě jištění úvěru pomocí zástavy nemovitosti je charakteristikou hypotéky.

Zástavní právoSlouží k zajištění pohledávky (např. hypotečního úvěru) a jejího příslušenství (úroků, poplatků apod.) do jejího splacení. V případě nesplacení pohledávky je zástavní věřitel oprávněn domáhat se uspokojení ze zastavené věci (např. prodejem nemovitostní zástavy). Nejčastěji vzniká na základě zástavní smlouvy uzavřené mezi zástavním věřitelem (např. hypoteční bankou) a dlužníkem vkladem do katastru nemovitostí. je institut, jehož prostřednictvím vzniknou jisté osobě práva vztahující se k věci, kterou tato osoba nevlastní. Účelem a smyslem zástavy je zajistit, aby věřitelOsoba, která je oprávněna požadovat uhrazení pohledávky. získal zpět svou pohledávku.

Příklad zástavy:
Banka poskytne klientovi peníze. Tím se ale vystavuje riziku, že dlužná částku nedostane zpět. Aby nebezpečí eliminovala, klient se zaručí nemovitostí. V případě nesplacení může banka prodat zastavenou nemovitost a získat peníze. Zbývající část musí věřitelOsoba, která je oprávněna požadovat uhrazení pohledávky. dlužníkovi vrátit. Hypoteční banka ovšem dává přednost dohodě s klientem, prodej nemovitosti je až krajním řešením.

Co všechno může být zástavou u hypotečního úvěru?

 • Kupovaná nemovitost.
 • Jiná nemovitost ve vlastnictví dlužníka.
 • Nemovitost ve vlastnictví třetí osoby (např. ve vlastnictví příbuzných či známých).
  Tato nemovitost přitom nemusí jako zástava sloužit po celou dobu splácení hypotečního úvěru. Jakmile se kupující stane majitelem pořizované nemovitosti nebo poté, co pominou důvody nedostatečné zástavy, může kupující zastavit pořizovanou nemovitost ve prospěch svého hypotečního úvěru a nemovitost dočasně zastavenou následně zbavit zástavního práva, banka však s tím to krokem musí souhlasit.
 • Rozestavěná nemovitost .
  Aby se rozestavěná nemovitost mohla stát zástavou, musí být zapsaná v katastru nemovitostí. Pro bytové jednotky platí, že rozestavěná nemovitost, ve které se nacházejí, musí být "prohlášením vlastníka" rozdělena na bytové/nebytové jednotky a tyto jednotky musí být zapsány v katastru.

Jaké kroky je třeba udělat?

1. Kupující podepíše smlouvu o úvěru - smlouva může být uzavřena samozřejmě jen tehdy, splňuje-li klient bankou stanovené podmínky.
2. Prodávající podepíše zástavní smlouvu -kupující se tak stává majitelem nemovitosti, která je zatížena zástavním právem.
3. Smluvní strany podepíší návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí

 • K návrhu je třeba přiložit příslušný počet zástavních smluv (ten odpovídá počtu účastníků plus dvěma vyhotovením navíc).
 • Návrh na vklad zástavní smlouvy musí být na katastr doručen vždy před návrhem na vklad kupní smlouvy.

Pro rychlé a jednoduché vložení Zástavní smlouvy na katastr nabízíme elektronické podání prostřednictvím autorizované konverze na CzechPointu.

Jaké doklady jsou potřeba?

 • aktuální výpis z katastru nemovitostí k zastavovanému objektu
 • snímky katastrální mapy
 • znalecký posudek - odhad hodnoty zastavované nemovitosti zpracovaný znalcem
 • nabývací titul zástavce - např. kupní, darovací, restituční smlouva, rozhodnutí o dědictví, kolaudační rozhodnutí apod.
 • pojistná smlouva na zastavovanou nemovitost


Zástava neomezuje vaše vlastnická práva

Má-li banka nemovitost v zástavě, neznamená to, že by ji mohla jakkoli užívat nebo jinak s nemovitostí disponovat. Vlastnické právo stále zůstává majiteli nemovitosti. Na druhou stranu jste jako zástavci povinni nemovitost udržovat tak, aby nedošlo ke snížení její hodnoty.

Výhody a nevýhody zástavy
Zástava je vlastně prostředkem, který uvádí do rovnováhy potřeby klienta a jistotu banky. A zda tato rovnováha zůstane zachována – to záleží jen a jen na vás. Proto v případě financování nemovitosti lze hypotéku považovat za nejlepší volbu. Při dobré platební morálce a kvalitním pojištění totiž de facto nemůžete nic ztratit. Získáte ovšem mnoho.

Výmaz zástavy zajistíme za Vás

Pokud splatíte celý úvěr a pohledávkaNárok věřitele na peněžité nebo věcné plnění ze strany dlužníka. peněžního ústavu vůči vám zanikne, banka vystaví potvrzení o zániku zástavního práva, které zašle jak vám, tak prostřednictvím datové schránky i příslušnému katastrálnímu úřadu. Katastrální úřad po obdržení tohoto potvrzení provede výmaz zástavního práva do 30 dnů.