Nevýdělečně činné dítě

Dítě ve věku do 18 let a dítě ve věku od 18 do 26 let, které se trvale denním studiem připravuje na výkon budoucího povolání.

Obvyklá cena

Cena, která by byla dosažena při prodeji oceňované nebo porovnatelné nemovitosti (z hlediska velikosti, stavu, polohy, vybavení atd.) v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, kromě vlivu mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího a vlivu zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumí např. stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, přechodné zhoršení životního prostředí, poruchy v zásobování přechodného rázu, důsledky přírodních sil nebo kalamit. Obvyklou cenu stanovuje banka na základě odhadu obvyklé ceny nemovitosti zpracovaného odhadcem uvedeným na seznamu banky.

Odhad nemovitosti

Ocenění nemovitosti zpracované odhadcem uvedeným na seznamu banky.

P plus

Typ úrokové sazby utvářená roční sazbou PRIBOR (je vyhlašována ČNB) a odchylkou, kterou stanoví banka. Každý rok je sazba upravena bankou dle aktuální výše sazby PRIBOR. Odchylka je pevná vždy na dobu 5 let.

Podnikatel

Osoba zapsaná v obchodním rejstříku, která podniká na základě živnostenského oprávnění, na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů nebo fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Pohledávka

Nárok věřitele na peněžité nebo věcné plnění ze strany dlužníka.

Právnická osoba

Osoba (například obchodní společnosti, obce, sdružení s právní subjektivitou, atd.), která má způsobilost k právním úkonům ode dne účinnosti zápisu do rejstříku, do kterého se zapisuje, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

PRIBOR

Prague Interbank Offered Rate - pražská mezibankovní nabídková úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na českém mezibankovním trhu. Je vyhlašována Českou národní bankou.

Progresivní splácení

Způsob splácení hypotéky - klientovi se během splácení objem splátky zvyšuje. Měsíční splátka je po celý rok ve stejné výši a pro následující období se vždy zvyšuje o pevný koeficient růstu.

Rodinný dům

Stavba, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení, a v níž je více než polovina podlahové plochy určena k bydlení. Rodinný dům může mít nejvíce tři samostatné byty a nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví.