Státní finanční podpora

Na základě žádosti vám zprostředkujeme k hypotečnímu úvěru na starší nemovitost státní podporu dle nařízení vlády č. 249/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 32/2004 Sb. Podpora je určena pro žadatele do 36 let, může být přiznána k hypotečnímu úvěru na koupi bytu nebo rodinného domu s jedním bytem a je vyplácena po dobu splácení úvěru, nejdéle však 10 let.

V současné době je státní podpora vypsána ve výši 0 %.

S účinností od 1. 2. 2004 bylo ukončeno přijímání žádostí o státní finanční podporu dle nařízení vlády č. 244/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Přijímání žádostí bylo ukončeno na základě nařízení vlády č. 33/2004 Sb., které bylo zveřejněno ve Sbírce předpisů ČR dne 30. 1. 2004 a nabylo účinnosti dne 1. 2. 2004, a kterým bylo zrušeno nařízení vlády č. 244/1995 Sb.

Předpokladem pro získání státní finanční podpory je dodržení podmínek stanovených tímto nařízením a předložení veškerých podkladů nutných pro posouzení žádosti.

Základní podmínky, které musí žadatel o státní finanční podporu splňovat, dle nařízení vlády č. 249/2002 ve znění pozdějších předpisů:

 • Žádost o podporu musí být bance předána nejdříve v den podpisu smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru a nejpozději v den prvního čerpání hypotečního úvěru.
 • Žádný z žadatelů o podporu nesmí v roce podání žádosti o podporu dovršit věku 36 let.
 • Žadatelem může být jedna fyzická osobaOsoba, která nabývá právní subjektivity okamžikem narození, ztrácí ji okamžikem smrti. Fyzická osoba nabývá způsobilosti k právním úkonům v plném rozsahu zletilostí, to znamená dovršením 18. roku věku., nebo manželé.
 • Hypoteční úvěrÚvěr, jehož splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti. Jako zástava se obvykle využívá financovaná nemovitost, ale lze ručit i jiným objektem. Existují dva typy hypotečních úvěrů. Účelová hypotéka, která je určená na financování nemovitosti a neúčelová hypotéka (tzv. americká hypotéka), kdy lze úvěr použít na financování čehokoliv. musí splácet výhradně žadatelé o státní finanční podporu. V případě, že jsou ve Smlouvě o poskytnutí hypotečního úvěru uvedeny i jiné osoby, nemůže být podpora poskytnuta.
 • Kupovaný rodinný důmStavba, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení, a v níž je více než polovina podlahové plochy určena k bydlení. Rodinný dům může mít nejvíce tři samostatné byty a nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví. s jedním bytem, případně bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy. musí být ve výlučném vlastnictví žadatele, pokud o podporu žádá pouze jedna fyzická osobaOsoba, která nabývá právní subjektivity okamžikem narození, ztrácí ji okamžikem smrti. Fyzická osoba nabývá způsobilosti k právním úkonům v plném rozsahu zletilostí, to znamená dovršením 18. roku věku., nebo ve společném jmění manželů, pokud o podporu žádají manželé.
 • K datu podání žádosti o podporu nesmí být žádný z žadatelů vlastníkem jiného bytu nebo rodinného domu (s výjimkou nemovitosti, ke které požaduje podporu).
 • Účelem hypotečního úvěru musí být koupě nemovitosti na základě kupní smlouvy, přičemž není přípustné, aby z hypotečního úvěru byla financována pouze část pořizované nemovitosti.
 • Pořizovanou nemovitostí musí být bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy., nebo rodinný důmStavba, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení, a v níž je více než polovina podlahové plochy určena k bydlení. Rodinný dům může mít nejvíce tři samostatné byty a nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví. s jedním bytem.


K datu podání žádosti o státní podporu musí uplynout nejméně dva roky:

 • od nabytí vlastnictví k rodinnému s jedním bytem prvním vlastníkem.
 • ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí, jde-li o bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy., který vznikl změnou dokončené stavby (např. půdní vestavba, nebo přístavba).
 • od nabytí vlastnictví k rodinnému domu s jedním bytem prvním vlastníkem.
 • od nabytí vlastnictví k budově, ve které se bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy. nachází, prvním vlastníkem, pokud se nejedná o bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy. výše uvedený (bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy. vyčleněn prohlášením vlastníka následně po kolaudaci domu).
 • ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí, jde-li o dům s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví vystavěného na základě smlouvy o výstavbě (jednotlivé byty byly vymezeny již před kolaudací).
 • Po celou dobu pobírání podpory je klient povinen dodržovat všechny podmínky uvedené v nařízení vlády.


Podklady, které musí být doloženy k žádosti o poskytnutí státní finanční podpory dle nařízení vlády č. 249/2002 Sb.:

 • čestné prohlášení na formuláři banky (vždy originál)
 • kupní smlouva opatřená doložkou o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (originál nebo úředně ověřená kopie)
 • výpis z katastru nemovitostí se zapsaným vlastnickým právem žadatele (originál nebo úředně ověřená kopie)
 • doklad prokazující uplynutí dvouleté lhůty (originál nebo úředně ověřená kopie)
 • V případě vzniku pochybností o splnění některé z podmínek přiznání podpory může banka požadovat i další potřebné doklady.

Další služby

Pojistíme vám naráz nemovitost, domácnostDomácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně hradí náklady na své potřeby. i odpovědnost za škody a nic vás již nezaskočí.

Další služby