Kód v sazebníku
Název poplatku Splatnost poplatku
P.1.1. Vedení a správa hypotečního úvěru K poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce
P.1.2. Vedení a správa úvěru se státní finanční podporou nebo se zárukou nebo příspěvkem na úhradu úroků od ČMZRBČeskomoravská záruční a rozvojová banka - www.cmzrb.cz., a.s. K poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce
P.1.3. Obce, města, bytová družstva, společenství vlastníků jednotek - vedení a správa úvěru bez státní podpory K poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce
P.1.4. Obce, města, bytová družstva, společenství vlastníků jednotek - vedení a správa úvěru se státní finanční podporou nebo se zárukou nebo příspěvkem na úhradu úroků od ČMZRBČeskomoravská záruční a rozvojová banka - www.cmzrb.cz., a.s. K poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce
P.3. Mimořádná splátka nesjednaná ve Smlouvě V den provedení mimořádné splátky
P.4. Pořízení listu vlastnictví a snímku z Katastru nemovitostí dálkovým přístupem V den provedení úkonu
P.5.1. Změna předmětu zajištění nemovitosti provedená dodatkem ke Smlouvě Do 14 dní od uzavření dodatku Smlouvy
P.5.2. Ostatní změny provedené dodatkem ke Smlouvě nebo dohodou Do 14 dní od uzavření dodatku Smlouvy
P.6. Vystavení prohlášení o podmínkách vzdání se zástavního práva nebo vzdání se zástavního práva formou písemného prohlášení K poslednímu dni kalendářního měsíce v němž byl úkon proveden
P.7. Pohyb na běžném účtu K poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce
P.8.2. Zaslání výpisu poštou K poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce
P.9.1. ÚrokOdměna za zapůjčení peněz. z prodlení úhrady splátky jistiny úvěru K poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce
P.9.2. ÚrokOdměna za zapůjčení peněz. z prodlení úhrady úroků, poplatků, úhrad nákladů, smluvních pokut a odměn K poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce
P.10.1. První výzva K poslednímu dni kalendářního měsíce v němž byl úkon proveden
P.10.2. Druhá a každá další výzva K poslednímu dni kalendářního měsíce v němž byl úkon proveden
P.11.1. Bytová jednotka, nebytový prostor - standardní ocenění Nejpozději k datu vyhotovení analýzy
P.11.2. Rodinný důmStavba, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení, a v níž je více než polovina podlahové plochy určena k bydlení. Rodinný dům může mít nejvíce tři samostatné byty a nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví. nebo objekt pro individuální rekreaci (včetně pozemků) a samostatný pozemek Nejpozději k datu vyhotovení analýzy
P.11.3. Ostatní typy nemovitostí Nejpozději k datu vyhotovení analýzy
P.12. Poštovné V den provedení úkonu
P.13. Ostatní nadstandardní úkony související se správou dokumentace úvěru V den provedení úkonu
P.14. Úkony spojené s ukončením hypotečního úvěru V den provedení poslední splátky jistiny úvěru
P.14.2 Zaslání pokynu k výmazu zástavního nebo jiného práva z veřejného rejstříku (např. Katastr nemovitostí nebo Rejstřík zástav) V den vystavení Potvrzení o zániku zástavního práva
Pod výše uváděným pojmem "Smlouva" se rozumí Smlouva o poskytnutí hypotečního úvěru uzavřená mezi klientem a Hypoteční bankou.