Kód v sazebníku Název poplatku Splatnost poplatku
F.2.2. Bytová jednotka - s elektronickými podklady klienta Nejpozději k datu vyhotovení analýzy
F.2.3. Bytová jednotka, nebytový prostor - standardní ocenění Nejpozději k datu vyhotovení analýzy
F.2.4. Rodinný důmStavba, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení, a v níž je více než polovina podlahové plochy určena k bydlení. Rodinný dům může mít nejvíce tři samostatné byty a nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví. nebo objekt pro individuální rekreaci (včetně pozemků) a samostatný pozemek Nejpozději k datu vyhotovení analýzy
F.2.5. Ostatní typy nemovitostí Nejpozději k datu vyhotovení analýzy
F.3. Zpracování žádosti o přípravu návrhu smlouvy o úvěru Jeden pracovní den před prvním čerpáním, maximálně však 14 dní od uzavření Smlouvy
F.6.2. 2. a každé další čerpání V den provedení čerpání úvěru
F.6.3. Čerpání úvěru na základě návrhu na vklad zástavního práva do Katastru nemovitostí sjednané ve Smlouvě Jeden pracovní den před prvním čerpáním, maximálně však 14 dní od uzavření Smlouvy. Při změně smluvních podmínek je splatný spolu s F.14.
F.6.4. Expresní čerpání V den provedení čerpání úvěru
F.6.5. Platba do zahraničí (v Kč a v cizí měně) nebo do tuzemska (v cizí měně) související s čerpáním úvěru V den provedení čerpání úvěru
F.7.2. Vyhotovení protokolu o stavu stavby interním odhadcem banky Nejpozději k datu vyhotovení protokolu
F.8. Rezervace finančních prostředků K poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce následujícího po uplynutí lhůty 6 nebo 12 měsíců ode dne uzavření Smlouvy (v případě kombinace hypotečního úvěru s úvěrem předhypotečním však nejdříve následující měsíc po zahájení čerpání hypotečního úvěru)
F.9.2. Nedočerpání více než 20 % z dohodnuté výše hypotečního úvěru nebo částky nad 1 mil. Kč Do 14 dní od data vyhotovení "Oznámení banky z důvodu dokončeného čerpání úvěru" nebo "Oznámení o akceptování výpovědi Smlouvy podané klientem" nebo dnem, kdy banka obdržela výpověď ze strany klienta
F.10.2. Mimořádná splátka úvěru nesjednaná ve Smlouvě V den provedení mimořádné splátky
F.10.3. Mimořádná splátka úvěru sjednaná ve Smlouvě Jeden pracovní den před prvním čerpáním, maximálně však 14 dní od podpisu Smlouvy. Při změně smluvních podmínek je splatný spolu s F.14.
F.10.4. Mimořádná splátka úvěru s pevnou odchylkou sazby k sazbě PRIBORPrague Interbank Offered Rate - pražská mezibankovní nabídková úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na českém mezibankovním trhu. Je vyhlašována Českou národní bankou. nesjednaná ve Smlouvě V den provedení mimořádné splátky
F.11. Pořízení listu vlastnictví a snímku z Katastru nemovitostí dálkovým přístupem V den provedení úkonu
F.12.1. Změna předmětu zajištění nemovitosti provedená dodatkem ke Smlouvě Do 14 dní od uzavření dodatku Smlouvy
F.12.2. Ostatní změny provedené dodatkem ke Smlouvě nebo dohodou Do 14 dní od uzavření dodatku Smlouvy
F.12.3. Změna provedená oznámením banky Do 14 dní od data vyhotovení oznámení
F.13. Vystavení prohlášení o podmínkách vzdání se zástavního práva nebo vzdání se zástavního práva formou písemného prohlášení K poslednímu dni kalendářního měsíce v němž byl úkon proveden
F.15.1. Vedení a správa úvěru K poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce
F.15.2. Vedení a správa hypotečního úvěru s možností mimořádné splátky jistiny v průběhu fixace K poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce
F.15.3. Vedení a správa hypotečního úvěru se státní finanční podporou nebo se zárukou nebo příspěvkem na úhradu úroků od ČMZRBČeskomoravská záruční a rozvojová banka - www.cmzrb.cz., a.s. K poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce
F.15.4. Vedení a správa hypotečního úvěru se státní finanční podporou nebo se zárukou nebo příspěvkem na úhradu úroků od ČMZRBČeskomoravská záruční a rozvojová banka - www.cmzrb.cz., a.s. s možností mimořádné splátky jistiny v průběhu fixace K poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce
F.16. Prioritní platba V den provedení platby
F.17. Pohyb na běžném účtu K poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce
F.18.2. Zaslání výpisu poštou K poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce
F.19. Potvrzení o výši zaplacených úroků Vždy k 1. lednu následujícího kalendářního roku
F.20.2. První výzva K poslednímu dni kalendářního měsíce v němž byl úkon proveden
F.20.3. Druhá a každá další výzva K poslednímu dni kalendářního měsíce v němž byl úkon proveden
F.21.1. ÚrokOdměna za zapůjčení peněz. z prodlení úhrady splátky jistiny úvěru, úroků, poplatků, úhrad nákladů, smluvních pokut a odměn K poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce
F.21.2. ÚrokOdměna za zapůjčení peněz. z prodlení úhrady splátky jistiny úvěru K poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce
F.21.3. ÚrokOdměna za zapůjčení peněz. z prodlení úhrady úroků, poplatků, úhrad nákladů, smluvních pokut a odměn K poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce
F.22. Poštovné V den provedení úkonu
F.23. Ostatní nadstandardní úkony související se správou dokumentace úvěru V den provedení úkonu
F.24.1. Úkony spojené s ukončením hypotečního úvěru V den provedení poslední splátky jistiny úvěru
F.24.2. Zaslání pokynu k výmazu zástavního nebo jiného práva z veřejného rejstříku (např. Katastr nemovitostí nebo Rejstřík zástav) V den vystavení Potvrzení o zániku zástavního práva
Pod výše uváděným pojmem "Smlouva" se rozumí Smlouva o poskytnutí hypotečního úvěru uzavřená mezi klientem a Hypoteční bankou.