za peněžní a obchodní služby poskytované fyzickým osobám Hypoteční bankou a.s. platný od 1. 1. 2014.
Níže uvedené poplatky, odměny, úhrady nákladů a úroky se vztahují i na hypoteční úvěry sjednávané ČSOB, a.s. jako zmocněncem jménem a na účet Hypoteční banky, a.s. člena skupiny ČSOB.

 

Příprava úvěru

F.1.Garance úrokové sazby po dobu 30 dnízdarma
F.2.Analýza rizik a hodnoty zajištění nemovitosti (slouží pouze pro vnitřní potřebu banky)
F.2.1. Bytová jednotka - expresní ocenění bytu zdarma
F.2.2. Bytová jednotka - s elektronickými podklady klienta 1 900 Kč
F.2.3. Bytová jednotka, nebytový prostor - standardní ocenění 3 700 Kč
F.2.4. Rodinný důmStavba, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení, a v níž je více než polovina podlahové plochy určena k bydlení. Rodinný dům může mít nejvíce tři samostatné byty a nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví. nebo objekt pro individuální rekreaci (včetně pozemků) a samostatný pozemek 4 700 Kč
F.2.5. Ostatní typy nemovitostí 6 000 Kč

Zpracovaná analýza slouží pouze pro vnitřní potřebu banky.

F.3.Zpracování žádosti o přípravu návrhu smlouvy o úvěru3 900 Kč
Poplatek je účtován pouze v případě schválení úvěru. Zahrnuje komplexní posouzení a vyhodnocení úvěru a vyhotovení smluvní dokumentace.
F.4.Refinancování úvěruzdarma
Je-li převažujícím účelem úvěru refinancování úvěru z jiného peněžního ústavu, není účtován poplatek za zpracování Žádosti o přípravu návrhu smlouvy o úvěru. Tvoří-li tento podíl refinancování 100 % nového úvěru, rovněž není účtován poplatek za Analýzu rizik a hodnoty zajištění nemovitosti.
F.5.Pořízení listu vlastnictví a snímku z Katastru nemovitostí dálkovým přístupemzdarma
Při sjednávání úvěru (před podpisem Smlouvy).

 

Čerpání úvěru a mimořádné splátky

F.6.Čerpání
F.6.1. První čerpání zdarma
F.6.2. Druhé a každé další čerpání 500 Kč
F.6.3. Čerpání úvěru na základě návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitosti sjednané ve Smlouvě 1 900 Kč
F.6.4. Expresní čerpání 2 000 Kč
Uvolnění finančních prostředků následující den po podání návrhu na povolení čerpání při splnění smluvních podmínek.
F.6.5 Platba do zahraničí (v Kč a cizí měně) nebo do tuzemska (v cizí měně) související s čerpáním úvěru 1 500 Kč 1)
1) Za každý převod s označením OUR nebo SHA.
F.7.Protokol o stavu stavby
F.7.1. Expresní protokol o stavu stavby (s el. podklady klienta) zdarma
F.7.2.. Vyhotovení protokolu o stavu stavby interním odhadcem banky 1 500 Kč
Protokol slouží pouze pro vnitřní potřebu
F.8.Rezervace finančních prostředků0,5 % p.a. z nevyčerpané částky úvěru
Platí pro hypoteční úvěry se sjednanou dobou možného čerpání úvěru přesahující 6 měsíců. Platí pro hypoteční úvěry s převažujícím účelem úvěru refinancování úvěru z jiného peněžního ústavu uzavřené od 1. 1. 2014 u čerpání úvěru přesahující 12 měsíců.
F.9.Nedočerpání dohodnuté výše úvěru
F.9.1. Nedočerpání dohodnuté výše Předhypotečního úvěru nebo Americké hypotéky zdarma
F.9.2. Nedočerpání více než 20 % z dohodnuté výše hypotečního úvěru nebo částky nad 1 mil. Kč 5 % z nedočerpaného objemu úvěru
F.10.Mimořádná splátka
F.10.1 Mimořádná splátka úvěru uskutečněná k datu změny úrokové sazby zdarma
F.10.2. Mimořádná splátka úvěru nesjednaná ve Smlouvě 1) 5 % z výše mimořádné splátky za každý započatý rok před koncem platnosti úrokové sazby, max. 25 % z výše mimořádné splátky
F.10.3 Mimořádná splátka úvěru sjednaná ve Smlouvě 1) 2) 1 % ze sjednaného rámce mimořádných splátek jistiny
F.10.4. Mimořádná splátka úvěru s pevnou odchylkou sazby k sazbě PRIBORPrague Interbank Offered Rate - pražská mezibankovní nabídková úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na českém mezibankovním trhu. Je vyhlašována Českou národní bankou. nesjednaná ve Smlouvě* 1) 3) 2 % z výše mimořádné splátky
1) Úhrady nákladů se nevztahují na Americkou hypotéku a Předhypoteční úvěr.
2) Celkový objem takto sjednaných mimořádných splátek nesmí překročit 50 % sjednané výše hypotečního úvěru.
3) Mimořádná splátka úvěru uskutečněná k datu změny sazby PRIBORPrague Interbank Offered Rate - pražská mezibankovní nabídková úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na českém mezibankovním trhu. Je vyhlašována Českou národní bankou. a současně nebyla-li provedena v posledních 12 měsících nebo 12 měsíců od data uzavření Smlouvy nebo dodatku ke Smlouvě o použití sazby PRIBORPrague Interbank Offered Rate - pražská mezibankovní nabídková úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na českém mezibankovním trhu. Je vyhlašována Českou národní bankou., pokud je datem pozdějším.

 

Správa úvěru

F.11.Pořízení listu vlastnictví a snímku z Katastru nemovitostí dálkovým přístupem200 Kč / úkon + správní poplatek *
F.12.Změna smluvních podmínek dle požadavku klienta
F.12.1. Změna předmětu zajištění nemovitosti provedená dodatkem ke Smlouvě 5 000 Kč
F.12.2. Ostatní změny provedené dodatkem ke Smlouvě nebo dohodou 3 000 Kč
F.12.3. Změna provedená oznámením banky 500 Kč
Poplatek je stanoven za každou změnu ve smluvním dokumentu řešenou dodatkem ke Smlouvě nebo oznámením banky.
F.13.Vystavení prohlášení o podmínkách vzdání se zástavního práva nebo vzdání se zástavního práva formou písemného prohlášení1 000 Kč / úkon + správní poplatek *
F.14.Zaslání oznámení banky při změně úrokových podmínek úvěruzdarma
F.15.Vedení a správa úvěru 1)
F.15.1. Vedení a správa úvěru 1) 150 Kč/měsíc
F.15.2. Vedení a správa hypotečního úvěru s možností mimořádné splátky jistiny v průběhu fixace 1) 2) 250 Kč/měsíc
F.15.3. Vedení a správa hypotečního úvěru se státní finanční podporou nebo se zárukou nebo příspěvkem na úhradu úroků od ČMZRBČeskomoravská záruční a rozvojová banka - www.cmzrb.cz., a.s. 1) 3) 220 Kč/měsíc
F.15.4. Vedení a správa hypotečního úvěru se státní finanční podporou nebo se zárukou nebo příspěvkem na úhradu úroků od ČMZRBČeskomoravská záruční a rozvojová banka - www.cmzrb.cz., a.s. s možností mimořádné splátky jistiny v průběhu fixace 1) 2) 3) 320 Kč/měsíc
1) Paušální poplatek je stanoven za služby klientům, které souvisí s vedením a správou úvěru a nejsou samostatně zpoplatněny dle tohoto Sazebníku (např. veškerá samostatně nezpoplatněná písemná komunikace ze strany banky na podnět klienta, telefonická komunikace ze strany banky na podnět klienta související s vedením a správou úvěru a stálá služba infolinky klientských služeb v její provozní době, která je k dispozici klientům). Poplatek se inkasuje za každý i započatý měsíc od uzavření Smlouvy do doby úplného splacení jistiny a příslušenství úvěru.
2) V rámci této paušální náhrady nákladů je navíc zpoplatněna služba klientům spočívající v umožnění provedení mimořádných splátek úvěru v průběhu fixace za podmínek sjednaných ve smlouvě. Platné pro Smlouvy, u kterých byla za pravidelnou měsíční náhradu nákladů sjednána možnost mimořádné splátky jistiny v průběhu fixace.
3) V rámci tohoto paušálního poplatku jsou navíc zpoplatněny služby klientům související s úkony banky při poskytování státní finanční podpory dle nařízení vlády č. 244/1995 Sb. nebo příspěvku pro mladé dle nařízení vlády č. 249/2002 Sb. Poplatek je inkasován měsíčně počínaje měsícem, ve kterém byla uzavřená smlouva o podpoře doručena bance.
F.16.Prioritní platba400 Kč / položka
F.17.Pohyb na běžném účtu5 Kč
Poplatek není účtován klientům hradících splátky úvěru inkasem z účtu vedeného v ČSOB, a.s. (vč. účtů ERA).
F.18.Zaslání výpisu z účtu
F.18.1. Zaslání výpisu v elektronické podobě zdarma
F.18.2. Zaslání výpisu poštou 30 Kč
F.19.Potvrzení o výši zaplacených úroků100 Kč (vč. DPH)
F.20.Výzva k úhradě dlužné částky nebo plnění ostatních povinností
F.20.1. Informační SMS o nedostatku prostředků na účtu pro splátku úvěru zdarma
F.20.2. První výzva 500 Kč
F.20.3. Druhá a každá další výzva 1 000 Kč
F.21.Úroky z prodlení
F.21.1. ÚrokOdměna za zapůjčení peněz. z prodlení úhrady splátky jistiny úvěru, úroků, poplatků, úhrad nákladů, smluvních pokut a odměn 1) zákonný úrok z prodlení dle právních předpisů, jinak 15% p.a
F.21.2. ÚrokOdměna za zapůjčení peněz. z prodlení úhrady splátky jistiny úvěru 2) ÚrokOdměna za zapůjčení peněz. z prodlení úhrady splátky jistiny úvěru 2) 15 % p.a.
F.21.3. ÚrokOdměna za zapůjčení peněz. z prodlení úhrady úroků, poplatků, úhrad nákladů, smluvních pokut a odměn 2) ve výši úrokové sazby sjednané ve Smlouvě navýšené o 15 % p.a.
1) Platné pro Smlouvy uzavřené od 1. 1. 2011.
2) Platné pro Smlouvy uzavřené do 31. 12. 2010.
F.22.Poštovné15 Kč / dopis + poplatek České poště, s.p. (bez DPH)
Poplatkem se rozumí náklady Hypoteční banky placené České poště, s.p. za dokumenty zasílané na vyžádání klienta na základě podmínek Smlouvy nebo potvrzení banky.
F.23.Ostatní nadstandardní úkony související se správou dokumentu úvěru500 Kč / úkon (vč. DPH)
Zahrnuje zejména vydání fotokopie dokladu, fyzické vyhotovení mimořádného výpisu z účtu, vystavení bankovní informace o klientovi nebo osobních údajích vedených o fyzické osobě atp.
F.24.Ukončení úvěru
F.24.1. Úkony spojené s ukončením hypotečního úvěru 1 000 Kč
F.24.2. Zaslání pokynu k výmazu zástavního nebo jiného práva z veřejného rejstříku (např. Katastr nemovitostí nebo Rejstřík zástav) 500 Kč / úkon + správní poplatek *

Všeobecné ustanovení:

Plátcem všech poplatků, úroků, odměn a úhrad nákladů je klient (dlužník).
Přehled splatnosti jednotlivých poplatků a úhrad je k dispozici na internetové stránce www.hypotecnibanka.cz
Pod výše uváděným pojmem "Smlouva" se rozumí Smlouva o poskytnutí hypotečního úvěru nebo Smlouva o poskytnutí Předhypotečního úvěru uzavřená mezi klientem a Hypoteční bankou.
* - tím se rozumí náklady Hypoteční banky ve výši správního poplatku stanoveného právním předpisem.