Sazebník 

za peněžní a obchodní služby poskytnuté právnickým osobám a podnikatelOsoba zapsaná v obchodním rejstříku, která podniká na základě živnostenského oprávnění, na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů nebo fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.ům Hypoteční bankou, a.s.,

Platný od 1.1.2014

Správa úvěru
P.1. Vedení a správa úvěru1)
P.1.1. Vedení a správa hypotečního úvěru 300 Kč
P.1.2. Vedení a správa úvěru se státní finanční podporou nebo se zárukou nebo příspěvkem na úhradu úroků od ČMZRBČeskomoravská záruční a rozvojová banka - www.cmzrb.cz., a.s. 2) 370 Kč/měsíc
P.1.3. Obce, města, bytová družstva, společenství vlastníků jednotek - vedení a správa úvěru bez státní podpory 3) 200 Kč/měsíc
P.1.4. Obce, města, bytová družstva, společenství vlastníků jednotek - vedení a správa úvěru se státní finanční podporou nebo se zárukou nebo příspěvkem na úhradu úroků od ČMZRBČeskomoravská záruční a rozvojová banka - www.cmzrb.cz., a.s. 2) 270 Kč/měsíc
1) Paušální poplatek je stanoven za služby klientům, které souvisí s vedením a správou úvěru a nejsou samostatně zpoplatněny dle tohoto Sazebníku (např. veškerá samostatně nezpoplatněná písemná komunikace ze strany banky na podnět klienta, telefonická komunikace ze strany banky na podnět klienta související s vedením a správou úvěru a stálá služba infolinky klientských služeb v její provozní době, která je k dispozici klientům). Poplatek se inkasuje za každý i započatý měsíc od uzavření Smlouvy do doby úplného splacení jistiny a příslušenství úvěru.
2) - Poplatek se vztahuje k úvěrům, ke kterýmje poskytována státní finanční podpora dle nařízení vlády č. 244/1995 Sb. nebo příspěvek pro mladé dle nařízení vlády č. 249/2002 Sb. vyšší než 0 %. Je inkasován měsíčně z účtu klienta počínaje měsícem, ve kterém byla uzavřena smlouva o poskytování státní finanční podpory nebo příspěvku pro mladé, vztahující se k příslušnému úvěru vyšší než 0 %, a končí měsícem, ve kterém byla připsána na účet klienta poslední výplata státní finanční podpory nebo příspěvku pro mladé. Poplatek se dále vztahuje k úvěrům, ke kterým byla poskytnuta záruka nebo příspěvek na úhradu úroků od ČMZRBČeskomoravská záruční a rozvojová banka - www.cmzrb.cz., a.s., dle nařízení vlády č. 299/2001 Sb. a je inkasován měsíčně z účtu klienta počínaje měsícem, ve kterém byla sepsána záruční listina nebo měsícem, ve kterém byla banka informována klientem o přiznání příspěvku na úhradu úroků, a konče měsícem, ve kterém končí platnost záruční listiny nebo je vyplacen poslední příspěvek na úhradu úroků.
3) Poplatek se také vztahuje i ke všem úvěrům, ke kterým je uzavřena smlouva o poskytování státní finanční podpory a tato podpora vztahující se k příslušnému úvěru je ve výši 0 %.

P.2. Mimořádná splátka úvěru uskutečněná k datu změny úrokové sazby zdarma
P.3. Mimořádná splátka nesjednaná ve Smlouvě

5 % z výše mimořádné splátky za každý započatý rok před koncem platnosti úrokové sazby
nebo pevné odchylky max. 25% z výše mimořádné splátky

P.4. Pořízení listu vlastnictví a snímku z Katastru nemovitostí dálkovým přístupem 
200 Kč/úkon + správní poplatek *
P.5. Změna smluvních podmínek dle požadavku klienta
P.5.1. Změna předmětu zajištění nemovitosti provedená dodatkem ke Smlouvě 5 000 Kč
P.5.2. Ostatní změny provedené dodatkem ke Smlouvě nebo dohodou 3 000 Kč
P.5.3. Změna provedená oznámením banky 500 Kč
Poplatek je stanoven za každou změnu ve smluvním dokumentu řešenou dodatkem ke Smlouvě nebo oznámením banky.
P.6. Vystavení prohlášení o podmínkách vzdání se zástavního práva nebo vzdání se zástavního práva formou písemného prohlášení 1 000 Kč / úkon + správní poplatek*
P.7. Pohyb na běžném účtu 5 Kč
Poplatek není účtován klientům hradících splátky úvěru inkasem z účtu vedeného v ČSOB, a.s. (vč. účtů ERA).
P.8. Zaslání výpisu z účtu
P.8.1. Zaslání výpisu v elektronické podobě zdarma
P.8.2. Zaslání výpisu poštou 30 Kč
P.9. Úroky z prodlení
P.9.1. ÚrokOdměna za zapůjčení peněz. z prodlení úhrady splátky jistiny úvěru 15 % p.a.
P.9.2. ÚrokOdměna za zapůjčení peněz. z prodlení úhrady úroků, poplatků, smluvních pokut a odměn ve výši úrokové sazby sjednané ve Smlouvě navýšené
až o 15 % p.a.
P.10. Výzva k úhradě dlužné částky nebo plnění ostatních povinností
P.10.1. První výzva 500 Kč
P.10.2. Druhá a každá další výzva 1 000 Kč
P.11. Analýza rizik a hodnoty zajištění (nemovitosti)
P.11.1. Bytová jednotka, nebytový prostor - standardní ocenění 3 700 Kč
P.11.2. Rodinný důmStavba, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení, a v níž je více než polovina podlahové plochy určena k bydlení. Rodinný dům může mít nejvíce tři samostatné byty a nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví. nebo objekt pro individuální rekreaci (včetně pozemků) a samostatný pozemek 4 700 Kč
P.11.3. Ostatní typy nemovitostí 6 000 Kč
Zpracovaná analýza slouží pouze pro vnitřní potřebu banky.
P.12. Poštovné 15 Kč / dopis + poplatek České poště, s.p. (bez DPH)
Poplatkem se rozumí náklady Hypoteční banky placené České poště, s.p. za dokumenty zasílané na vyžádání klienta, na základě podmínek Smlouvy nebo potvrzení banky.
P.13. Ostatní nadstandardní úkony související se správou dokumentace úvěru 500 Kč/úkon (bez DPH)
Zahrnuje zejména vydání fotokopie dokladu, fyzické vyhotovení mimořádného výpisu z účtu, vystavení bankovní informace o klientovi nebo osobních údajích vedených o prívnické osobě atp.
P.14. Ukončení úvěru
P.14.1 Úkony spojené s úkončením hypotečního úvěru 1 000 Kč
P.14.2. Zaslání pokynu k výmazu zástavního nebo jiného práva z veřejného rejstříku (např. Katastr nemovitostí nebo Rejstřík zástav) 500 Kč / úkon + správní poplatek*

Všeobecná ustanovení:
Plátcem všech poplatků, úroků, odměn a úhrad nákladů je klient (dlužník).
Přehled splatnosti jednotlivých poplatků a úhrad je k dispozici na internetové stránce www.hypotecnibanka.cz
Pod výše uváděným pojmem "Smlouva" se rozumí Smlouva o poskytnutí hypotečního úvěru uzavřená mezi klientem a Hypoteční bankou
* - tím se rozumí náklady Hypoteční banky ve výši správního poplatku stanoveného právním předpisem