Pravidla k soutěži o vstupenky na vodní slalom

Pravidla k soutěži o vstupenky na vodní slalom


Pořadatel

Pořadatelem  a organizátorem soutěže je společnost Hypoteční banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5.

Soutěžící

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osobaOsoba, která nabývá právní subjektivity okamžikem narození, ztrácí ji okamžikem smrti. Fyzická osoba nabývá způsobilosti k právním úkonům v plném rozsahu zletilostí, to znamená dovršením 18. roku věku. s trvalým pobytem na území České republiky starší 18 let, která je klientem Hypoteční banky.

Soutěžící je povinen respektovat tato Pravidla, dodržovat platné zákony České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy, zejména pak soutěžit v duchu fair play. Použití nečestných a podvodných praktik k získání výhry je nepřípustné. Jakékoli porušení těchto zásad opravňuje Pořadatele vyloučit příslušného Soutěžícího ze soutěže.

Výhry a výherci

1. místo: 2 VIP vstupenky na Světový pohár ve vodním slalomu na páteční program.

2. místo: celodenní rodinná vstupenka do aquaparku Aquapalace Praha.

3. místo: rodinná vstupenka do pražské Zoo

Výhercem cen se může stát pouze klient Hypoteční banky.

Výhercem cen se stávají ti soutěžící, kteří na facebookovém profilu Hypoteční banky (Pořadatele) zveřejní příběh, jak jim Hypoteční banka pomohla k jejich vysněnému bydlení, doplněný o fotografii této nemovitosti. O pořadí výherců rozhodne odborná porota.

V případě, že Soutěžící získá nárok na výhru v rozporu se soutěžními Pravidly, bude diskvalifikován a výhra připadne dalšímu Soutěžícímu v pořadí.

Výherci budou vyhlášeni na Facebooku a také budou kontaktování na e-mailovou adresu. Výhra bude zaslána nejpozději 1 den od sdělení korespondenční adresy Pořadateli soutěže.

 Nepřevzaté výhry propadají Pořadateli a nevzniká na ně právní nárok.

Výhry v soutěži jsou předmětem daně z příjmu podle platného znění zákona.

Každý klient Hypoteční banky může poslat pouze jeden příběh.

Příspěvky editované (dodatečně změněná odpověď) budou ze hry vyřazeny.

Trvání soutěže

Soutěž bude probíhat od 16. 6. 2015. od 10:30 do 18. 6. 2015. do 15:00

Všeobecné podmínky

Účastí v soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou. Veškeré nepřevzaté výhry propadají Pořadateli soutěže. Pořadatel neodpovídá za případné poškození poštovní zásilky. Reklamace výher se uplatňuje vůči Pořadateli soutěže.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.

Pořadatel soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech souvisejících se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci Soutěže za jediná, úplná a konečná.

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že Pořadatel je oprávněn bezplatně ponechat na facebookovém profilu Hypoteční banky soutěžícím vytvořený soutěžní obsah ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech Pořadatele, a to bezplatně po dobu 10 let od skončení této soutěže.

Společnost Facebook je osvobozena od jakýchkoliv závazků vůči účastníkům soutěže. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.

Soutěžící bere na vědomí, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů je   Pořadatel oprávněn ke zpracování osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže za účelem jejího vyhodnocení.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a všichni zaměstnanci ze spolupracujících agentur a společností a rodinní příslušníci těchto zaměstnanců v přímé linii. V případě, že se Výhercem stane taková osoba, cena se tomuto Výherci nepředá.