půlroční předplatné časopisů z vydavatelství Mladá fronta

Pořadatel

Pořadatelem soutěže je společnost Hypoteční banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5.

Organizátor

Organizátorem soutěže je společnost Hypoteční banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5.

Soutěžící

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osobaOsoba, která nabývá právní subjektivity okamžikem narození, ztrácí ji okamžikem smrti. Fyzická osoba nabývá způsobilosti k právním úkonům v plném rozsahu zletilostí, to znamená dovršením 18. roku věku. s trvalým pobytem na území České republiky starší 18 let. Soutěžícími nemohou být zaměstnanci společnosti Hypoteční banka, a.s. a jejich rodinní příslušníci.

Soutěžící je povinen respektovat tato Pravidla, dodržovat platné zákony České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy, zejména pak soutěžit v duchu fair play. Použití nečestných a podvodných praktik k získání výhry je nepřípustné. Jakékoli porušení těchto zásad opravňuje Organizátora vyloučit příslušného Soutěžícího ze soutěže.

Výhry a výherci

Výhrami v soutěži jsou certifikáty na půlroční předplatné časopisů z vydavatelství Mladá fronta.

V případě, že Soutěžící získá nárok na výhru v rozporu se soutěžními Pravidly, bude diskvalifikován a výhra připadne dalšímu Soutěžícímu v pořadí.

Výherci budou vyhlášeni pod soutěžním příspěvkem na facebooku. Výhra bude zaslána nejpozději do 7 pracovních dnů od sdělení e-mailové adresy výherce, pořadateli soutěže.

Nepřevzaté výhry propadají Pořadateli a nevzniká na ně právní nárok.

Všeobecné podmínky

Účastí v soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

 Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou. Veškeré nepřevzaté výhry propadají Pořadateli soutěže. Organizátor neodpovídá za případné poškození poštovní zásilky. Reklamace výher se uplatňuje vůči Organizátorovi soutěže.

 Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.

 Organizátor soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech souvisejících se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci Soutěže za jediná, úplná a konečná.

Účastí v soutěži projevuje každý Soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že Pořadatel i Organizátor soutěže jsou oprávněni bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy Výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech Pořadatele či Organizátora, a to bezplatně po dobu 5 let od skončení této soutěže.

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že Pořadatel a Organizátor jsou oprávněni bezplatně uveřejňovat soutěžícím vytvořený soutěžní obsah ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech Pořadatele či Organizátora, a to bezplatně po dobu 10 let od skončení této soutěže.

Společnost Facebook je osvobozena od jakýchkoliv závazků vůči účastníkům soutěže. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.

Soutěžící účastí v soutěži uděluje, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže společnosti Hypoteční banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, za účelem vyhodnocení soutěže a jejich dalšího marketingového zpracování.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele i Organizátora a všichni zaměstnanci ze spolupracujících agentur a společností a rodinní příslušníci těchto zaměstnanců v přímé linii. V případě, že se Výhercem stane taková osoba, cena se tomuto Výherci nepředá.